Pressmeddelande -

Andelen förnybara drivmedel ökar stadigt i transportsektorn

Under år 2012 ökade mängden förnybar energi inom transportsektorn med 1 TWh och ligger preliminärt på en andel på 11,8 procent enligt förnybartdirektivets beräkningssätt. Samtidigt minskar den totala energianvändningen i sektorn. Detta enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Energianvändningen i transportsektorn minskade under 2012 med totalt 2 procent om man jämför med året innan. Detta kan kopplas samman med två saker:

– Minskningen beror sannolikt på en kombination av det ekonomiska läget i världen och att personbilsparken blir allt mer energieffektiv. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga förbrukningen för nya personbilar minskat med 34 procent, något som börjar synas i statistiken för transportsektorns energianvändning, säger Ellen Svensson på Energimyndigheten.

Andelen förnybar energi i transportsektorn fortsatte att öka kraftigt under 2012. Under år 2012 ökade andelen preliminärt till 11,8 procent vilket är en ökning med 3 procent jämfört med 2011. Målet enligt EU:s förnybartdirektiv är satt till 10 procent förnybar energi inom transportsektorn till år 2020, vilket innebär att man redan i nuläget kan ha nått målet.

Alla biodrivmedel, med undantag för etanol, ökade jämfört med år 2011. Det beror främst på högre låginblandningsvolymer av biodiesel i kombination med fortsatt ökad dieselanvändning. Den ihållande trenden med en allt större andel dieselfordon ger dessutom fortsatt minskade bensinmängder.

Användningen av bensin inom transportsektorn var 34 TWh år 2012 vilket är en minskning med 8 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökade dieselanvändningen med 1 procent under samma period och uppgick till 45 TWh år 2012.

Läs publikationen som finns på sidan Transportsektorns energianvändning.

Om statistiken
Transportsektorns energianvändning innefattar energistatistik för väg- och bantrafik samt luft- och sjöfart.

Statistiken är hämtad ur Energimyndighetens publikation "Transportsektorns Energianvändning" som utgavs första gången 2008. Publikationen är indelad i två kapitel – ett kapitel som redovisar den officiella energistatistiken för transportsektorn och ett kapitel som presenterar en uppdelning av energianvändningen på person- och godstrafik för respektive trafikslag. Det är viktigt att notera att uppdelningen på person- och godstrafik inte tillhör den officiella energistatistiken.

Att beräkningarna är preliminära beror på att den slutliga förnybartandelen beräknas först om ett år på statistik som baseras på inkomna uppgifter inom hållbarhetslagen, uppgifter som inte presenteras i denna publikation.

Publikationen innehåller både kortperiodisk statistik för år 2012 samt årlig statistik för år 2011.

Förnybartdirektivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • förnybar energi
  • transportsektorn
  • 11
  • 8 procent
  • förnybartdirektivet
  • energianvändning

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Presskontakt

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99