Pressmeddelande -

Energimyndigheten fördelar 41 miljoner kronor till sex nya biogasprojekt

I Energimyndighetens Biogasutlysning 2011 får sex projekt dela på sammanlagt 41 miljoner kronor. Därmed har totalt 142 miljoner kronor fördelats som investeringsstöd till sammanlagt 18 projekt under 2010 och 2011.

Bland projekten som nu får stöd från Energimyndigheten, finns Stora Enso Fors i Avesta som får 25 miljoner kronor, vilket är det högsta bidraget som delas ut i Biogasutlysningarna. Projektet går ut på att utvinna närmare 30 GWh biogas per år ur pappersbrukets avloppsvatten.

– Att tjäna pengar på avloppet genom att göra biogas av föroreningarna kan vara ett njutbart sätt att stärka skogsindustrins konkurrenskraft. Därför är det roligt att man i Fors Bruk vågar pröva i full skala, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

De övriga projekten får mellan 950 000 och 7 300 000 kr. Dessa projekt avser systemintegration mellan produktion och distribution, förbehandling av substrat, avancerad rötrestbehandling och distribution av flytande biogas.

I Biogasutlysningen 2010 var projekten som fick stöd främst inriktade mot uppgradering till flytande biogas, men även här fanns projekt inriktade mot förbehandling, ny produktionsteknik och minskning av metanemissionerna.

– Flera projekt innebär att ny teknik för effektiv förbehandling och processoptimerad rötning kan demonstreras i full skala. Tekniken har utvecklats bland annat genom forskningsinsatser som finansierats av Energimyndigheten, säger avdelningschef Birgitta Palmberger.

Till biogasutlysningen 2011 inkom 29 ansökningar och den sökta summan uppgick till 210 miljoner kronor. Projekten har bedömts med avseende på den tekniska nivån, klimatnyttan och energi- och resurseffektivitet. Varje projekt får högst 25 miljoner kronor och medlen får utgöra högst 45 procent av merkostnaderna i projektet.

– De beviljade projekten visar att produktion och användning av biogas berör många olika teknikområden och aktörsgrupper. Samverkan mellan olika aktörer i biogasens värdekedja ger bra förutsättningar för projekten att lyckas, säger Kalle Svensson handläggare på Energimyndigheten.

Listan nedan visar de projekt som nu tilldelats stöd, men fler projekt som inkommit med ansökan i biogasutlysningen 2011 kan komma att bli beviljade medel.

Projekt som tilldelats investeringsstöd
För tabell se: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Energimyndigheten-fordelar-41-miljoner-kronor-till-sex-nya-biogasprojekt/

Maria Gillgren 016-544 23 46
Svante Söderholm, enhetschef 016-544 22 40
Ola Westberg, pressekreterare 016-544 20 36

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • investeringsströd
  • avloppsvatten
  • pappersbruk
  • tomas kåberger

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99