Pressmeddelande -

Energimyndigheten föreslår: Permanenta elcertifikatsystemet

- Det är helt avgörande att elcertifikatsystemet permanentas samt att långsiktiga kvotnivåer fastställs för att nödvändiga investeringar i förnyelsebar el ska ske. Idag råder det för stor osäkerhet om framtida stödförutsättningar i systemet. Med nuvarande förutsättningar kommer inte målet om en ökning med 10 TWh förnybar el till 2010 att uppnås. Det sa Generaldirektör Thomas Korsfeldt på måndagen, när rapporten ”Översyn av elcertifikatsystemet – delrapport etapp 2” presenterades. Energimyndigheten föreslår vidare att kvotplikten för fysiska personer läggs på elleverantörerna. Utformningen av kvotplikten för juridiska personer bör inte förändras. För att stärka konsumenternas villkor på elcertifikatmarknaden rekommenderar Energimyndigheten att elcertifikatpriset bakas in i elpriset. Det blir då lättare att jämföra sin elkostnad med alternativen. - Om elcertifikatsystemet permanentas och kvotnivåerna görs överblickbara för en period av 10-15 år, så är det sannolikt att investeringsviljan kommer att vara mer än tillräcklig för att målet om 10 nya TWh till 2010 förnybar el ska nås. Det kan också då finnas förutsättningar att öka ambitionsnivån därefter, säger Thomas Korsfeldt. I rapporten konstateras vidare att: Det framtida stödbehovet för de energikällor som idag ingår i elcertifikatsystemet kvarstår vad avser nyanläggning. De ekonomiska villkoren för befintliga anläggningar är generellt goda. Energimyndigheten anser att det finns anledning att vidare analysera en begränsning av tiden en anläggning kan erhålla elcertifikat och därmed även fasa ut befintliga anläggningar ur systemet. Frågan kräver ytterligare utredning och kommer tas upp i Energimyndighetens uppdrag att utvärdera en gemensam svensk-norsk elcertifikatmarknad. Vidare konstateras att inga större nyinvesteringar har skett som ett resultat av elcertifikatsystemet det första kvotåret. Då systemet bara funnits i ett år behöver det inte ses som ett problem men aktörernas agerande vid investeringar har präglats av osäkerhet om systemet fortlevnad efter 2010. Praktiskt har systemet i stort fungerat väl. Det som fungerat mindre väl har varit av karaktären barnsjukdomar som har åtgärdats. Ytterligare information: projektledare Mathias Normand 016-544 21 58, 070-231 20 83, enhetschef Pernilla Axelsson 016-544 21 41, 070-212 93 97.

Ämnen

  • Miljö, energi

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99