Pressmeddelande -

Statlig certifiering ska öka andelen förnybar energi i våra fastigheter

En ny statlig certifiering av installatörer ska bidra till miljömässigt och kvalitetsmässigt goda installationer av värmesystem, samt öka användningen av förnybar energi i småhus, mindre lokaler och flerbostadshus.

De installatörer som kommer få möjligheten att utbilda sig och ansöka om certifieringen är de som i dag installerar förnybar energi, exempelvis ved- och pelletspannor, kaminer, solvärmesystem, solcellsanläggningar för att producera egen el, samt värmepumpar. De certifierade installatörerna ska dessutom få en bred kunskap om till exempel svensk och internationell lagstiftning inom området, samt kring miljöaspekter, kostnads- och lönsamhetskalkyler.

- Ett värmesystem är en stor investering och ska hålla i många år så det är viktigt att det installeras rätt, är energieffektivt och miljöanpassat. Av den anledningen är det därför bra att välja en certifierad installatör, säger Helena Ahlkvist Johansson, projektledare på Energimyndigheten.

Certifieringen är frivillig och gemensam för EU-länderna.

Om certifieringssystemet

Den 31 december 2012 trädde lagen om certifiering av installatörer av vissa värmesystem i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EU-direktiv som ska främja användandet av energi från förnybara energikällor, Förnybartdirektivet 2009/28/EG. Boverket föreskriver om de krav som ska vara uppfyllda för att bli ackrediterad som certifieringsorgan samt de krav som ska vara uppfyllda för att bli certifierad som installatör. Det är Swedac som ackrediterar de certifieringsorgan som uppfyller Boverkets krav. Det finns ännu inga ackrediterade organ som kan certifiera installatörer.

Den nya certifieringen skapar förutsättningar för fri rörlighet av tjänster inom EU, vilket ökar svenska företags möjligheter att hitta nya marknader.

Anläggningar för förnybar värmeproduktion som installeras i enkla byggnader med maximalt värmeeffektbehov på 20 kW omfattas.

Mer information

Här finns mer information om certifieringssystemet, Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2013:1 och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2013:3.

Kontakt

Helena Ahlkvist Johansson, Energimyndigheten tfn 016-544 23 70

Hanna Karlsson, Boverket tfn 0455-35 31 82

Peter Kronvall, Swedac tfn 033-17 77


Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • energimyndigheten
  • energi
  • statens energimyndighet
  • certifiering

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Presskontakt

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99