Pressmeddelande -

God omvårdnad nödvändig förutsättning för behandlingsarbetet vid SiS institutioner

Rätt till respektfullt bemötande, en trygg och säker miljö, att få vara delaktig i behandlingen och att få frisk luft varje dag är självklara delar i vad SiS menar med god omvårdnad. Detta har nu satts på pränt i ett dokument som alla ungdomar, vuxna klienter och SiS personal ska få.

– SiS har under en längre tid arbetat med att definiera vad vi menar med god omvårdnad, säger Ewa Persson Göransson, generaldirektör för SiS.

Diskussioner med brukare
– Det kan tyckas som självklarheter och vi har förstås arbetat på det här sättet i praktiken och haft lokala riktlinjer på de olika institutionerna, men vi ville ha en bred diskussion och ett dokument som vi är eniga om. Ett dokument som ska gälla för alla.

Efter omfattande diskussioner på institutionerna, i SiS ledningsgrupp och i de centrala brukarråden har nu myndigheten definierat vad som menas med god omvårdnad.

Omvårdande miljö ger möjlighet att reflektera
En nödvändig förutsättning i behandlingsarbetet är att ungdomarna och klienterna känner sig trygga och väl omhändertagna på institutionerna.

– I en miljö som uppfattas som säker, trygg och omvårdande får ungdomarna och klienterna möjlighet att reflektera över sin situation, hämta kraft och påbörja ett förändringsarbete, säger Ewa Persson Göransson.

Stöd i Barnkonventionen
För SiS innebär god omvårdnad att ungdomars och klienters grundläggande basbehov tillgodoses. De har rätt till vila, fritid och rekreation, rätt till skydd mot utnyttjande och diskriminering och rätt till delaktighet genom att de får uttrycka sin åsikt och får den respekterad. SiS riktlinjer för god omvårdnad stödjer sig på Barnkonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och på lagstiftning och interna riktlinjer.

Viktiga faktorer är exempelvis:
• Att ungdomar och klienter bemöts med respekt i alla situationer.
• Att ungdomar och klienter har rätt att vistas i en säker miljö där han eller hon kan känna sig trygg.
• Att vård och behandling, så långt det är möjligt, sker i samråd med respektive ungdom och klient.
• Att ungdomar och klienter kan framföra sina åsikter och bli lyssnade på.
• Att det finns anpassade utrymmen som underlättar besök av till exempel anhöriga och familj.
• Att ungdomar och klienter erbjuds och uppmuntras till att delta i fysiska aktiviteter som anpassas efter individens förutsättningar och behov samt institutionens rumsliga förutsättningar och säkerhetsaspekter.
• Att planera och genomföra vården så att ungdomar och klienter även vid låsbara enheter ges tillfälle till daglig vistelse ute i friska luften.
• Att ungdomar och klienter blir informerade om sina rättigheter och får stöd i att utforma överklagande av beslut och framföra klagomål om de är missnöjda med vården.

Läs hela dokumentet: www.stat-inst.se

Presschef Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-687 32 42
Fax: 08-453 40 50
cecilia.sandahl@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 26 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel