Pressmeddelande -

Hot och våld ökar på SiS särskilda ungdomshem – 66 anställda fick uppsöka vårdcentral, nio lades in på sjukhus 2009

Under 2009 ökade antalet rapporterade incidenter inom ungdomsvården med 16 procent jämfört med föregående år. På behandlingshemmen för vuxna missbrukare noterades samtidigt en betydande nedgång. Totalt rapporterades 787 incidenter på SiS institutioner under 2009.

Flickor och kvinnor är överrepresenterade i incidenter jämfört med pojkar och män. Det gäller särskilt flickor där 179 incidenter med flickor i åldern 14-17 år rapporterades.

Sparkar, slag och tillhyggen vanligast
Incidenterna på de särskilda ungdomshemmen omfattade bland annat:
• 559 fall av våld som sparkar och slag
• 365 fall av hot med tillhygge som inventarier eller krossat glas
• 118 fall av bett, blod, spott

Vid 66 händelser fick den drabbade personalen uppsöka vårdcentral och i nio fall skadades de så allvarligt att de fick läggas in på sjukhus.

De senaste åren har våld och hot riktat mot kvinnliga medarbetare ökat medan antalet drabbade män minskat. Mörkertalet bedöms fortfarande vara stort.

Utagerande beteende ofta grundproblem
Ungdomar som placeras hos SiS har ofta levt i en kaotisk miljö med missbruk, kriminalitet och våld. De kan vara farliga för andra eller allvarligt skada sig själva. Fyra av fem har tidigare fått omfattande insatser, till exempel placering i familjehem eller privat behandlingshem (HVB-hem).

– Utagerande är ofta ett av grundproblemen hos ungdomarna. De har svårt att tolka och lösa problem på ett normalt sätt vilket leder till att de hamnar i våldsamma och farliga situationer. Ofta har de en historia från uppväxten av våld och kriser vilket ytterligare förstärker problemen, säger Eva da Silva, psykolog och metodutvecklare hos SiS.

Utbildning i modell för konflikthantering
De senaste åren har arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet intensifierats inom SiS. Institutionernas medarbetare utbildas fortlöpande i SiS konflikthanterings-modell ”No power – no lose”. Att erbjuda bästa möjliga arbetsmiljö är ett självklart mål för SiS som arbetsgivare

Antal inrapporterade incidenter

Institution 2007 2008 2009
LVM 165 202 142
LVU 459 558 645
Totalt 624 760 787

Läs gärna hela rapporten i bifogad pdf.
Besök en virtuell institution: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=8178

FAKTA:
År 2009 skrevs 814 pojkar och 400 flickor in vid SiS särskilda ungdomshem. Medelåldern var 16,7 år. Den genomsnittliga vårdtiden var knappt fem månader. Hälften av ungdomarna var inskrivna kortare tid än två månader.

Presskontakt:
Ola Karlsson Rühmkorff, omvärldsanalytiker, tfn: 08-453 40 05, 070-608 40 05
Lotta Hedeby, webbredaktör, tfn: 08-453 40 06, 070-656 88 30

Presschef Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-687 32 42
Fax: 08-453 40 50
cecilia.sandahl@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 26 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Ämnen

  • Politik