Pressmeddelande -

Omöjligt jämföra SiS med Kriminalvården

I radioprogrammet Kaliber görs en jämförelse mellan kriminalvårdens anstalter och SiS särskilda ungdomshem. Olika uppdrag samt många andra omständigheter gör att miljön på SiS särskilda ungdomshem och Kriminalvårdens anstalter skiljer sig åt väsentligt. Kriminalvården har helt andra befogenheter.

– Avskiljning används på betydligt fler grunder inom kriminalvården än inom SiS, säger Jesper Svedberg, regionchef inom SiS och tidigare chef för kriminalvårdsanstalten Österåker.

Helt kala celler i kriminalvården
– I kriminalvården finns det givetvis helt kala celler för våldsamma intagna som måste isoleras. Inredning saknas för att man inte ska kunna skada sig. För intagna som inte kan eller vill vistas tillsammans med andra finns särskilda avskildhetsavdelningar där rummen är mer lika vanliga celler, säger Jesper Svedberg.

Isolering i kriminalvården kan pågå i månader
Avskiljningen kan pågå under betydligt längre tid inom kriminalvården och det förekommer att intagna lever helt isolerade i månader, även om det är ovanligt.

Medeltid för avskiljning hos SiS idag en och en halv timme
Hos SiS kan en intagen ungdom avskiljas max 24 timmar om den unge är så våldsam eller påverkad att han eller hon inte kan hållas till ordningen. SiS har föreslagit regeringen en ändring till sex timmar. Den genomsnittliga tiden för avskiljning idag är en och en halv timme.

Inlåsning varje kväll i cellen hos kriminalvården
Höga säkerhetskrav inom kriminalvården gör att det dagliga livet omfattar återkommande kroppsvisitationer och genomsökningar av cellen och inlåsning i cellen varje kväll. Man blir visiterad före och efter besök och även besökare kan visiteras.

SiS handlingsplan för rättssäkerhet
För att säkerställa att samtliga SiS institutioner använder de särskilda befogenheterna har SiS generaldirektör beslutat om en särskild handlingsplan. Den innebär bland annat:

• Riktlinjerna kring de särskilda befogenheterna har skärpts och kompletterats med en checklista som institutionen ska följa vid varje avskiljningstillfälle.
• Varje beslut om avskiljning granskas direkt av respektive regionchef för att säkra att checklistan följts och att tillämpning och dokumentation är tillfyllest. Återkoppling sker samma dag till tjänstgörande institutionschef.
• Vid så kallad kollegiegranskning går institutionscheferna och regionchefen tillsammans med jurist från huvudkontoret igenom samtliga fall då de särskilda befogenheterna har tillämpats på institutionerna i regionen.

FAKTA:
År 2009 skrevs 814 pojkar och 400 flickor in vid SiS särskilda ungdomshem. Medelåldern var 16,7 år. Den genomsnittliga vårdtiden var knappt fem månader. Hälften av ungdomarna var inskrivna kortare tid än två månader. Drygt 70 procent skulle rekommendera en placering hos SiS för en jämnårig i samma situation.

Läs mer på SiS webbplats om avskiljning, vård i enskildhet och vård på egen öppen avdelning, exempelvis här: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=8363,
http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=8276.

Tidningen Socionomens artikelserie om avskiljningar: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=8152

Besök gärna en virtuell institution: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=8178

Mediekontakt:
Ola Karlsson Rühmkorff, omvärldsanalytiker, tfn: 08-453 40 05, 070-608 40 05
Lotta Hedeby, webbredaktör, tfn: 08-453 40 06, 070-656 88 30

Presschef Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-687 32 42
Fax: 08-453 40 50
cecilia.sandahl@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 26 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Ämnen

  • Politik