Pressmeddelande -

SiS samarbetar med psykiatrin i vården av unga med mycket svåra problem

Det är vanligt att ungdomar med en kombination av olika svårigheter placeras hos SiS. En del har även mycket svåra psykiatriska problem och neuropsykiatriska funktionshinder samt ett antisocialt beteende. De kan vara farliga för sig själva och/eller andra. I perioder kan de vårdas inom psykiatrin men psykiatrisk tvångsvård är inte alltid tillämpligt. Då vårdas de istället hos SiS.
Ungdomar som inte kan vistas tillsammans med andra ungdomar
Det händer att ungdomar under vissa perioder över huvud taget inte kan vistas tillsammans med de andra ungdomarna på avdelningen/institutionen. De kan vara mycket våldsamma eller benägna att skada sig själva eller andra. För att behandlingen ska kunna genomföras har SiS rätt att låta den unge vistas tillsammans med enbart personal i en särskild del av avdelningen eller institutionen, något som kallas vård i enskildhet.

Ungdomar som behöver en lugn miljö
En del ungdomar kan ha problem med att se sammanhang, hantera stökiga miljöer eller fungera tillsammans med andra. En del far direkt illa i en grupp. Att under en period vårda dessa ungdomar i enskildhet och ge dem möjlighet att i en lugn miljö umgås med enbart personal, som förstår deras särskilda problem och behov, gagnar behandlingen.

Så snart som möjligt ska den unge få möjlighet att delta i aktiviteter tillsammans med andra ungdomar på institutionen, för att få en möjlighet att leva det liv de flesta ungdomar lever med skolgång och aktiviteter både inne och ute, utan att göra avkall på säkerheten. Fortlöpande görs individuella risk- och behovsbedömningar för att anpassa de dagliga förutsättningarna till vad den unge klarar av att hantera.

Skola, idrott, utflykter och hemresor
Så snart det är möjligt får ungdomarna promenera med personal till skolan eller matsalen i annat hus på området. Allt eftersom kan man fortsätta med exempelvis idrottsaktiviteter utomhus.

Även om antalet timmar man får vistas utomhus inte är reglerat i lag så är promenader, utflykter, inköpsresor, besök på bibliotek, simhall och bio naturliga inslag i vardagen. När det är möjligt får ungdomarna göra hemresor.

Nära samarbete med psykiatri och specialpedagoger
SiS har ett nära samarbete med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och specialpedagoger i vården av de ytterst få ungdomar som vårdas i enskildhet under lång tid.

Samarbetet kan innebära att psykiatrins psykosenhet regelbundet besöker flickan eller pojken och att personal och lärare får handledning av specialpedagoger med kunskap om att undervisa människor med funktionshinder inom autismspektrat.

Med hjälp av specialutformade väl strukturerade program och nära kontakt med en egen personalgrupp som vistas med den unge dygnet runt, får ungdomarna en möjlighet att utvecklas. Så småningom kan de lämna SiS för att till exempel bo i ett psykiatriskt gruppboende.

Beslut om vård i enskildhet ska omprövas och kan överklagas
Institutionschefen kan besluta om vård i enskildhet om det finns ett tydligt vårdbehov som motiverar vård i enskildhet, men också för att den unges eller övriga intagnas säkerhet ska kunna garanteras.

Åtgärden får alltså aldrig användas som ett straff. Beslutet ska omprövas varje vecka och kan överklagas till förvaltningsrätten. Den unge kan också göra en anmälan till Socialstyrelsen som ansvarar för tillsynen av de särskilda ungdomshemmen.

302 ungdomar vårdades någon gång i enskildhet under 2009
År 2009 vårdades totalt 302 ungdomar någon gång i enskildhet. Tre av dessa vårdades i enskildhet sex månader eller mer. Siffrorna gäller både ungdomar som varit omhändertagna enligt LVU och ungdomar dömda till sluten ungdomsvård.

Trollebo – unik avdelning för ungdomar med lång vårdtid
På Långanässkolan utanför Eksjö finns avdelning Trollebo. Det är en unik avdelning avsedd för ungdomar med stora funktionsnedsättningar. Socialtjänsten har redan när de ansökt om tvångsvård gjort bedömningen att vårdtiden kommer att bli lång och att den unge måste vårdas i enskildhet en del av tiden.

Trollebo har fyra platser och den som placeras där bor i eget boende. Personaltätheten är hög och personalen jobbar aldrig ensam med den unge.

Ungdomarna som placeras på Trollebo har en komplicerad problembild. De har tidigare visat prov på oförutsägbarhet och på att i perioder kunna vara farliga både för sig själva och andra. Tidigare placeringar har ofta avbrutits eftersom det inte gått att genomföra någon behandling.

Mediekontakt:
Ola Karlsson Rühmkorff, 070-608 40 05
Presschef Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-687 32 42
Fax: 08-453 40 50
cecilia.sandahl@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 26 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Ämnen

  • Politik