Pressmeddelande -

Utevistelse och respektfullt bemötande är en självklar del av god omvårdnad

Att omhändertas med tvång av samhället och placeras på en låsbar institution är mycket omvälvande. Ungdomar som placeras hos SiS har ofta levt i en kaotisk miljö med missbruk, kriminalitet och våld. Därför är det viktigt att så snart som möjligt efterlikna det liv de flesta ungdomar lever med skolgång och aktiviteter både inne och ute, utan att göra avkall på säkerheten.
I lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU, sägs att den dömde ska ges nödvändig vård och behandling och ges tillfälle till utbildning, aktiviteter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus.

I lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, finns däremot inga bestämmelser som reglerar rätten till utomhusvistelse för den som vårdas.

Även om rätten till utomhusvistelse inte är reglerat i lag är utgångspunkten att samtliga ungdomar och klienter ska ha rätt till sådan vistelse. Detta synsätt präglar SiS verksamhet och gäller oavsett om ungdomen eller klienten vistas på en öppen eller låst avdelning.

Så snart det är möjligt får ungdomarna promenera med personal till skolan eller matsalen i annat hus på området. Allt eftersom kan man fortsätta med exempelvis idrottsaktiviteter utomhus.

Vid de flesta avdelningar finns särskilt anpassade ytor där ungdomarna kan vistas ute, med personal eller på egen hand. Promenader, utflykter, inköpsresor, besök på bibliotek, simhall och bio är naturliga inslag i vardagen. När det är möjligt får ungdomarna göra hemresor.

Tiden man vistas ute och miljön i sig är av betydelse för det fysiska och psykiska välbefinnandet och det gäller även för de ungdomar som vistas på ett särskilt ungdomshem.

SiS har under en längre tid berett frågan om att definiera vad vi menar med god omvårdnad. Det handlar bland annat om ungdomars rätt till respektfullt bemötande, en trygg och säker miljö, god och nyttig mat och daglig utevistelse.

Efter omfattande diskussioner på institutionerna, i SiS ledningsgrupp och i de centrala brukarråden fattas nu beslut som definierar god omvårdnad och utevistelse.

I vissa fall kan det finnas behov av att tillfälligt inskränka ungdomars och klienters möjlighet att vistas utomhus exempelvis av vård- eller säkerhetsskäl. Sådana inskränkningar regleras i lag.

Några fakta: Medelåldern bland SiS ungdomar är 16,7 år, medelvårdtiden är fem månader, cirka 70 procent är pojkar, cirka 30 procent är flickor.

– Det här handlar ofta om ungdomar som placerats på institution därför att utagerande är ett av deras grundproblem. De har svårt att tolka och lösa problem på ett normalt sätt vilket leder till att de hamnar i våldsamma och farliga situationer. Ofta har de en historia från uppväxten av våld och kriser vilket ytterligare förstärker problemen, säger Eva da Silva, psykolog och metodutvecklare hos SiS.

Drygt 70 procent av ungdomarna uppger att de skulle kunna rekommendera en kamrat i samma situation en placering på samma institution.

Läs mer i SiS Årsrapport: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=8312

Mediekontakt: Ola Karlsson Rühmkorff, tfn: 070-608 40 05.
Presschef Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-687 32 42
Fax: 08-453 40 50
cecilia.sandahl@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 26 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Ämnen

  • Politik