Pressmeddelande -

Våldsamma ungdomar kan avskiljas hos SiS

När ungdomar är så våldsamma eller berusade att de riskerar att skada sig själva eller skada andra ungdomar eller personal har personalen vid SiS särskilda ungdomshem rätt att avskilja dem. De flesta blir aldrig avskilda. Medeltiden för avskiljning är idag en och en halv timme.

– Det handlar inte om normala tonårskonflikter. Ungdomarna har överträtt gränser och i många fall skadat andra genom att bruka våld. Det rör sig om pojkar och flickor som har vårdats tidigare på familjehem och på privata behandlingshem, men ändå fortsatt med ett destruktivt och våldsamt beteende. Till slut har placeringen på en låsbar avdelning hos SiS blivit nödvändig, säger Ingvor Gunnarsson, regionchef hos SiS.

Avskiljning en skyddsåtgärd
Avskiljning får bara användas när en omhändertagen är så aggressiv, våldsam och utagerande eller berusad att det är risk för att han eller hon skadar sig själv, andra ungdomar eller personal, och det inte går att lugna ner personen på annat sätt.

Av säkerhetsskäl finns inga möbler i avskiljningsrummen. Av samma skäl kan ungdomarna få lämna ifrån sig bälten och kläder som de kan använda för att skada sig själva med. När ungdomarna inte längre är våldsamma ska avskiljningen omedelbart avbrytas.

– Situationen vid en avskiljning är oftast väldigt upphetsad och ungdomarna slår, skriker och sparkar mot personal. Det är en svår situation att hantera, säger Ingvor Gunnarsson.
– Självklart ska en avskiljning ske med respekt och hänsyn till ungdomarna. Man ska alltid pröva alla andra sätt att lugna ner innan man fattar beslut om avskiljning.

SiS använder konflikthanteringsmodellen ”No power - no lose” och utbildar regelbundet medarbetare i den. Personalen får lära sig metoder för att inte trappa upp situationer som riskerar att bli våldsamma, men även tekniker att fysiskt hantera våldsamma ungdomar och klienter för att inte skada eller kränka dem.

För att säkra att allt går rätt till granskas alla avskiljningsbeslut av SiS regionchefer. De diskuteras också i kollegiegranskning.

Majoriteten av ungdomarna blir aldrig avskilda
Majoriteten av de ungdomar som placeras hos SiS blir aldrig avskilda. Av de 1 566 ungdomar som någon gång vårdades med stöd av LVU under 2009 avskildes 311.

FAKTA:
År 2009 skrevs 814 pojkar och 400 flickor in vid SiS särskilda ungdomshem. Medelåldern var 16,7 år. Den genomsnittliga vårdtiden var knappt fem månader. Hälften av ungdomarna var inskrivna kortare tid än två månader. Drygt 70 procent skulle rekommendera en placering hos SiS för en jämnårig i samma situation.

Tidningen Socionomens artikelserie om avskiljningar: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=8152

Besök gärna SiS virtuella institution: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=8178

Läs mer på SiS hemsida: www.stat-inst.se

Mediekontakt:
Ola Karlsson Rühmkorff, omvärldsanalytiker, tfn: 08-453 40 05, 070-608 40 05
Lotta Hedeby, webbredaktör, tfn: 08-453 40 06, 070-656 88 30


Presschef Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-687 32 42
Fax: 08-453 40 50
cecilia.sandahl@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 26 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Ämnen

  • Politik