Pressmeddelande -

Risk att asylsökande inte får rätt juridiskt stöd

Migrationsverkets arbete med att utse offentligt biträde till asylsökande har allvarliga brister, konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen. Bland annat genomförs inte lämplighetsbedömningen av biträdena på ett enhetligt sätt. För att komma till rätta med bristerna föreslår Statskontoret en ny modell för lämplighetsbedömning av offentliga biträden.

Brister i lämplighetsbedömningen
Statskontorets rapport visar att trots det utvecklingsarbete som Migrationsverket har bedrivit och trots att riktlinjer och rutiner har förbättrats kvarstår allvarliga brister i hanteringen. Det gäller främst lämplighetsbedömningen. En gemensam nämnare för flertalet av de brister som Statskontoret har identifierat är att de erfarenheter och den kunskap som finns i organisationen inte systematiskt samlas in och sprids. En följd av detta är att bedömningen av biträdenas lämplighet och hur de sedan utses inte görs på ett enhetligt sätt. Detta riskerar att leda till att olämpliga biträden inte sållas bort i den utsträckning som är möjligt.

-          Asylsökande har rätt till juridiskt stöd. De har också rätt till ett offentligt biträde som är lämpligt för uppgiften. Migrationsverkets hantering av offentliga biträden är i dag inte rättssäkert och riskerar att ge asylsökande biträden som inte är lämpliga för sitt uppdrag, säger Yvonne Gustafsson, generaldirektör på Statskontoret.

Ny modell
Statskontoret förslår en ny modell där Rättshjälpsmyndigheten ska få i uppdrag att utföra den grundläggande lämplighetsprövningen av sådana offentliga biträden som inte är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Migrationsverket ska dock ha kvar ansvaret att utse biträdena. För advokater och biträdande jurister anser Statskontoret att det på samma sätt som i dag inte behöver göras någon grundläggande lämplighetsprövning. En advokat står under Advokatsamfundets tillsyn och en biträdande jurist står under en advokats ledning och tillsyn.  

År 2011 utsågs offentligt biträde i 18 000 asylärenden. 4 300 av dessa ärenden gick till biträden som varken är advokater eller biträdande jurister. Den totala kostnaden för offentliga biträden uppgick 2011 till drygt 200 miljoner, vilket utgör ca en fjärdedel av de totala kostnaderna för asylprövningen.

Läs publikationen En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

För ytterligare information, kontakta:
Peter Ehn, tel. 08-454 4765, peter.ehn@statskontoret.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • migrationsverket
  • asylsökande
  • offentligt biträde
  • offentliga biträden
  • juridiskt stöd
  • asylprövning
  • rättshjälpsmyndigheten
  • statskontoret

Regioner

  • Skåne

Statskontoret - Regeringens utredningsstöd

Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.

Kontakter

Malin Ruthström

Presskontakt Funktionsansvarig Kommunikation 08 454 46 26