Pressmeddelande -

Små effekter av nytt regelverk för nyanländas etablering

Sedan ett år tillbaka ska ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering ge Arbetsförmedlingen möjlighet att arbeta mer effektivt med gruppen. En utbildningsplikt ska också öka de nyanländas deltagande utbildning. Statskontoret bedömer att Arbetsförmedlingen i stora delar har genomfört regelverket väl, men att effekterna för arbetsförmedlarnas arbete och de nyanländas deltagande i utbildning hittills är små.

Med det nya regelverket ska nyanlända behandlas mer som andra arbetssökande och delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, etableringsprogrammet. Regelverket har hittills inte haft någon större effekt på Arbetsförmedlingens möjligheter att arbeta mer effektivt och erbjuda individanpassade insatser. Statskontoret bedömer att de önskade effekterna kan uppnås på sikt, men att Arbetsförmedlingen då bland annat behöver fortsätta att förbättra sitt it-stöd.

Inom etableringsprogrammet förväntas de nyanlända ta ett större ansvar än tidigare för att själva driva sin etableringsprocess framåt. Statskontoret ser en risk för att det kan vara svårt för dem att ta det ansvaret om de exempelvis inte förstår informationen om vad som gäller. Ett ökat fokus på arbetsförmedling kan även få till följd att målet om etablering i samhällslivet kommer i skymundan.

Oklart hur utbildningsplikten ska öka deltagandet i utbildning

Utbildningsplikten har hittills haft liten effekt på nyanländas deltagande i utbildning. En sannolik förklaring är att Arbetsförmedlingen är beroende av att kommunerna kan anpassa sitt utbildningsutbud till personer med kort utbildning och begränsade kunskaper i svenska. En sådan anpassning tar tid och försvåras av bland annat lärarbrist.

En annan förklaring är det har tagit tid för Arbetsförmedlingen att landa i hur utbildningsplikten ska tillämpas. Arbetsförmedlingen har gradvis förtydligat att alla typer av arbeten går före utbildning. Statskontoret bedömer att denna tolkning kan leda till att utbildningsplikten inte blir någon tydlig utbildningssatsning.

”Regeringen behöver förtydliga syftet med utbildningsplikten om den ska bli ett verktyg för att stärka de nyanländas långsiktiga etablering. Det behöver också bli tydligare hur Arbetsförmedlingen ska stödja de nyanlända i etableringsprocessen”, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Läs rapporten Ett nytt regelverk för etableringsuppdraget – genomförande och effekter för Arbetsförmedlingens verksamhet

Kontakt:
Stina Petersson, utredare Statskontoret, tel: 08-454 4736, e-post: stina.petersson@statskontoret.se

Vad innebär det nya regelverket?

Arbetsförmedlingen ansvarar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som syftar till att underlätta och påskynda deras etablering i arbets- och samhällslivet. Den 1 januari 2018 började ett nytt regelverk gälla för etableringsuppdraget. Syftet var att göra Arbetsförmedlingens arbete mer effektivt. Det nya regelverket innebär att i princip samma regler gäller för nyanlända som för andra arbetssökande och att en utbildningsplikt för nyanlända införs.

De viktigaste ändringarna med det nya regelverket är:

- Etableringsuppdraget styrs mindre genom lag och mer genom förordning.

- Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, etableringsprogrammet, införs.

- Etableringsplaner ersätts av individuella handlingsplaner.

- Försäkringskassan tar över hela hanteringen av etableringsersättningen.

- Samma sanktionsregler som gäller för övriga arbetssökande införs för nyanlända.

- Utbildningsplikt för nyanlända införs.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • annelie roswall ljunggren
  • etableringsprogrammet
  • statskontoret

Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Kontakter

Malin Ruthström

Presskontakt Funktionsansvarig Kommunikation 08 454 46 26