Gå direkt till innehåll
Bristande kunskap om äldres utsatthet för brott

Pressmeddelande -

Bristande kunskap om äldres utsatthet för brott

Under de senaste decennierna har omtanken om och intresset för brottsdrabbade stadigt växt, bland annat till följd av kvinnorörelsens arbete med att synliggöra mäns våld mot kvinnor. En grupp brottsdrabbade som inte tilldragit sig lika mycket intresse är äldre. Äldre drabbas precis som andra grupper i samhället av olika typer av brott. Det handlar om såväl fysiska, psykiska, sexuella som ekonomiska brott från kända eller okända förövare. Dessutom får brotten inte sällan allvarliga konsekvenser då den drabbade av olika skäl (t.ex. hög ålder, sjukdom etc.) kan ha svårt att tillvarata sina rättigheter.

För att öka kunskapen om äldres erfarenheter av brott samt för att förbättra samhällets stöd till denna grupp har Stiftelsen Tryggare Sverige under det senaste året, tillsammans med bland annat universitetet i Molise och franska inrikesministeriet, arbetat med ett EU-projekt. Projektet ”ACCESS Project – Against Crime: Care for Elders Support and Security” innehåller bland annat en kartläggning utifrån befintlig statistik när det gäller omfattningen av brott mot äldre i Europa samt en genomgång av brottsförebyggande och brottsofferstödjande projekt med fokus på äldre.

Resultaten visar att det är svårt att få en heltäckande bild av omfattningen av brott mot äldre. I den officiella kriminalstatistiken går det inte att urskilja äldre som grupp och vissa av de offerundersökningar som genomförs har en övre åldersgräns på 79 år, vilket exkluderar de äldsta. Uppgifter från Brottsförebyggande rådet visar att drygt fyra procent av de över 65 år drabbats av någon form av brott mot person under det gångna året.

En genomgång av olika brottsförebyggande och brottsofferstödjande projekt med fokus på äldre visar också att det finns stora brister i samhällets arbete med denna särskilt sårbar grupp. Bristerna består bland annat i att det saknas en struktur i det förebyggande arbetet, medan det är stora skillnader såväl mellan som inom polismyndigheter och kommuner vad gäller hjälp, stöd och skydd till äldre brottsdrabbade.

Rapporten presenteras idag i samband med Stockholm Criminology Symposium.

För mer information kontakta projektledaren Johanna Nivala (0762-68 78 47) eller generalsekreterare Magnus Lindgren (070-510 29 84).

Magnus Lindgren
Generalsekreterare
Stiftelsen Tryggare Sverige

Ämnen

Taggar


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige