Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lagen om kontaktförbud - ett slag i luften?

Under våren har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en granskning av samtliga åklagarkammares hantering av besöksförbudsärenden. Ett besöksförbud kan idag meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på något annat sätt trakassera en annan person. Avsikten är således främst att förebygga hotfulla och farliga situationer och samtidigt skapa utrymme för polisen att ingripa om besöksförbudet överträds.

Den 1 oktober 2011 kommer lagen om besöksförbud att ersättas med en ny lag, lagen om kontakt-förbud (SFS 2011:487). Ändringarna innebär bl.a. att elektronisk övervakning ska få användas för att kontrollera efterlevnaden av lagen samt att ett särskilt brott, olaga förföljelse, införs i brotts­balken.

En ny undersökning från Stiftelsen Tryggare Sverige visar emellertid att det i många stycken saknas förutsätt­ning­ar för att den nya lagen ska fungera i praktiken och därmed innebära ett ökat skydd för brottsdrab­bade.

Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan och inom åklagarkammare när det gäller hur den nuvarande lagen om besöksförbud tillämpas. I åklagarkammaren i Skövde beviljades exempelvis 55 procent av ansökningarna om besöksförbud, medan motsvarande siffra är 27 procent i åklagarkammaren i Södertörn.

- För­ut­sättningarna för en brottsdrabbad att få ett besöksförbud varierar bero­ende på vilken åklagarkammare och/eller vilken enskild åklagare som handlägger ärendet, säger Peter Strandell, personsäkerhetsexpert vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

För att den nya lagen om kontaktförbud ska fungera i praktiken krävs dels att åklagarna grundar sina beslut om kontaktförbud på strukturerade riskbedömningar, dels att polisen professionaliserar sitt personsäkerhetsarbete.

- För polisens vidkommande skulle en sådan professionell han­te­ring kräva åtminstone en specialiserad årsarbetskraft per 100 ansökningar om kon­takt­förbud. På nationell nivå skulle detta i dagsläget innebära att det krävs sammanlagt 125 årsarbetskrafter, framhåller Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Tfn: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
Hemsida: www.tryggaresverige.se 

Ämnen

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00
Ellen Aghed Luterkort

Ellen Aghed Luterkort

Presskontakt Kommunikatör 08-292000

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige