Pressmeddelande -

Fyra hedersomnämnanden till Årets bästa vårdcentral (LSF)

Boo, Djurö och Huddinge vårdcentraler samt Norrtälje Norra vårdcentral har belönats med hedersomnämnanden och ett pris på 12 500 kronor vardera, i Stockholms läns landsting årliga belöning Guldsprutan och Årets bästa vårdcentral. Prisutdelningen ägde rum den 11 november i samband med landstingets Kvalitetsdag på Stockholmsmässan Älvsjö. Domarkommitténs motivering Boo vårdcentral beskriver en kvalitetsmedvetenhet. En styrka är att ett antal riskområden har identifierats och rutiner har utarbetats för att göra vården säkrare. Vårdcentralen arbetar också med att förbättra tillgängligheten på olika sätt och några mål med resultat för verksamheten finns redovisade. Ett förbättringsområde är ytterligare systematik i mål- och resultatredovis­ning. Djurö vårdcentral har en patientorienterad verksamhet med en god tillgänglighet och beskri­ver en kvalitetsmedvetenhet. Inom Guldsprutans fem nyckelområden finns fortfarande en förbättringspotential vad gäller systematiken i arbetet, som t ex att sätta upp mål och fortlö­pande mäta resultat. Huddinge vårdcentral beskriver en kvalitetsmedvetenhet, med en god struktur för målsätt­ning och mätningar av uppnådda värden och redovisning av några positiva resultat. Förbätt­rings­områden är patientinflytande/delaktighet samt tillgänglighet till vårdcentralen. Norrtälje Norra vårdcentral har en patientorienterad verksamhet och beskriver en kvalitets­medvetenhet. Verksamheten har arbetat systematiskt för att förbättra tillgängligheten. Ett för­bättringsområde är att sätta upp mål och mäta resultat inom Guldsprutans övriga nyckelområ­den. Den årliga tävlingen ”Årets bästa vårdcentral” utlystes första gången 1988, som ett erkännande av en väl fungerande husläkar­verksamhet. En jury har sedan dess valt ut en eller flera vårdcentraler eller husläkarmottagningar som belönats med utmärkelsen Guldsprutan, eller ett hedersomnämnande och en prissumma. Huvudbelöningen Guldsprutan delades inte ut i år. Vårdcentraler och husläkarmottagningar som har avtal om husläkarverksamhet med Stockholms läns landsting får delta i tävlingen, som arrangeras av Beställarkontor Vård på uppdrag av landstingets Hälso- och sjukvårdsutskott. För mer information: Projektledare Ulla Sandström, Beställarkontor Vård, tel 08-737 30 49, 070-737 30 49, e-post: ulla.sandstrom@sll.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm