Pressmeddelande -

Information rörande smittspridningen av tuberkulos, 19/9 2005 (LSF)

Den tuberkulosstam som ledde till smittspridningen på förskolan i Bromma är sannolikt samma stam som funnits i Stockholm sedan mitten av 90-talet. Antalet som insjuknat har stadigt minskat sedan år 1999, men i år har antalet nya fall av denna stam stigit igen. Stora insatser, framförallt genom utökad smittspårning kring alla nya fall, har gjorts för att försöka upptäcka personer som kan ha smittats av denna stam. Förra året upptäcktes fem nya fall. I år har dock antalet nya fall av denna stam stigit igen och den aktuella spridningen bekräftar detta bakslag. Även om de som insjuknat under 2005 kan vara smittade för flera år sedan, kan konstateras att vården inte lyckats med uppgiften fånga alla som smittats. Landstintgets smittskyddsenhet kommer därför tillsammans med landstingsledningen analysera situationen och se över vilka åtgärder som måste vidtas. När det gäller den aktuella smittspridningen på förskolan pågår fortfarande kartläggningen av alla kontakter. Av föräldrar och andra som, förutom personal, besökt daghemmet har hundra personer intervjuats. Femtiofem av dessa bedömdes kunna ha utsatts för smittrisk och har testats med tuberkulintest. Vid avläsning av testet bedömdes sju som sannolikt smittade. De kommer att utredas vidare på specialistmottagning.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm