Pressmeddelande -

Kort om beslut i landstingsfullmäktige, 9 maj 2006

Fullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade vid sitt sammanträde den 9 maj bland annat att anta budgetdirektiven för 2007, samt att göra ett tillägg med 100 miljoner kronor till årets budget. Landstinget ska även, tillsammans med några andra landsting och regioner, bilda ett kommunalförbund som ska driva en anläggning för avancerad strålbehandling. Fullmäktigeledamöterna antog också ett skärgårdspolitiskt program, medan den föreslagna policyn om samverkan mellan hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin återremitterades. Budgetdirektiven antagna Landstingsfullmäktige har antagit budgetdirektiven för 2007 samt en investeringsplan för 2008-2011. Budgetdirektiven ligger till grund för landstingskoncernens budgetarbete för 2007 och bygger på att landstinget nästa år planerar för ett överskott med 510 miljoner kronor. Landstinget räknar i budgetdirektiven med oförändrad landstingsskatt och oförändrade avgifter och taxor inom såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken. Hälso- och sjukvården får cirka 1,3 miljarder kronor mer än i 2006 års budget. Kollektivtrafiken får cirka 600 miljoner kronor mer, bland annat till investeringar. Landstingets budget för 2007 antas i slutet av november. De borgerliga partierna reserverade sig. Tillägg till årets budget Landstingsfullmäktige beslutade att göra ett tillägg till årets budget med 100 miljoner kronor, bland annat för att förstärka cancervården, psykiatrin och geriatriken. Dessutom ska antalet intensivvårdsplatser öka. Satsning på avancerad strålbehandling Stockholms läns landsting ska tillsammans med landstingen i Uppsala län, Östergötland, Örebro län och Västerbottens län, samt Region Skåne och Västra Götalandsregionen bilda ett kommunalförbund för att gemensamt investera i och driva en anläggning för avancerad strålbehandling. Huvudmotivet är att erbjuda patienter med livshotande sjukdomar bättre vård, men möjligheterna till forskning är också en viktig orsak. Fullmäktige godkände att förbundet investerar maximalt 800 miljoner kronor i anläggningen. Nytt skärgårdspolitiskt program Landstinget har antagit ett skärgårdspolitiskt program, som uttrycker landstingets vision, mål, strategier och ambitioner för sina verksamheter i skärgården. Avsikten är att landstinget ska skapa möjligheter för ett modernt och långsiktigt hållbart näringsliv utifrån de förutsättningar skärgården ger. Utvecklingen av turistnäringen ska gå hand i hand med omsorg om miljön. De borgerliga partierna reserverade sig. Förlängt handikapprogram Landstingets handikapprogram 2004–2006 förlängs att gälla även för åren 2007–2010 med vissa justeringar. Landstinget och handikapporganisationerna är överens om att förlänga programmet. De justeringar som har gjorts är en följd av de policyprogram som fullmäktige antagit om jämställdhet och om barnperspektivet. Återremiss för förslag om alternativmedicin Landstigsfullmäktige återremitterade, med stöd av en s k minoritetsåterremiss, ett förslag till policy för samverkan mellan hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin. Ärendet går nu tillbaka till Landstingsstyrelsen. För mer information, kontakta Anders Fridell, presschef, 08-737 42 02

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm