Pressmeddelande -

Kort om beslut i landstingsstyrelsen, 27 maj 2008

Nya Karolinska Solna i offentlig-privat samverkan
Det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna bör uppföras och ägas i offentlig-privat samverkan, en så kallad OPS-upphandling, Det anser landstingsstyrelsen. OPS-upphandlingen omfattar även ansvar för fastighetsdriften, medan den kliniska verksamheten och verksamhetsnära tjänster inte berörs.

Bygget av det nya universitetssjukhuset är en av de största investeringarna i landstingets historia. Landstingsstyrelsen anser bland annat att en OPS-upphandling bara ska genomföras om det kan skapas en förväntad konkurrens, samt om det är möjligt för landstinget att i förtid överföra sjukhuset till landstinget, genom ett återköp.

Landstingsfullmäktige fattade den 8 april beslutet att det nya universitetssjukhuset ska byggas. Landstingsfullmäktige tar den 10 juni ställning till det nu aktuella förslaget att bygget ska ske med en OPS-upphandling.

Det nya sjukhuset ska byggas intill nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sjukhuset ska stå klar vid årsskiftet 2015/2016 och beräknas kosta cirka drygt 14 miljarder kronor.


Landstingslokaler kan användas för privat vård
Landstingsstyrelsen vill att landstinget ska få hyra ut lokaler vid sjukhus och andra landstingsägda fastigheter till externa vårdgivare, som vill bedriva offentligfinansierad eller alternativt finansierad vård. Landstingsstyrelsen föreslår också bland annat att landstingsägda vårdgivare ska få bedriva viss alternativfinansierad vård, som inte inkräktar på de uppdrag de har från landstinget. Det kan bland annat gälla om vårdgivaren har överkapacitet som kan utnyttjas vid sidan om landstingets egen verksamhet.

Frågan har aktualiserats på grund av att privatdrivna Capio S:t Görans Sjukhus önskar att avtalet med landstinget omförhandlas, så att det blir möjligt för sjukhuset att ta emot privatfinansierade patienter. Landstingsstyrelsen föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att omförhandla avtalen med Capio S:t Göran AB, med reservationen att en sådan verksamhet inte ska få inkräkta på det uppdrag som Capio S:t Görans sjukhus har från Stockholms läns landsting. Frågan avgörs av landstingsfullmäktige.


Nya regler för överlåtelse av vårdcentraler
Landstingsstyrelsen ställde sig bakom ett förslag till regler som ska gälla när en vårdcentral byter huvudman, och inte längre ska drivas av Stockholms läns landsting i egen regi. De nya reglerna beskriver bland annat när och i vilka organ som olika beslut ska fattas, hur personalen ska informeras, formerna för en marknadsmässig värdering m m.

Den som övertar en landstingsdriven vårdcentral måste vara auktoriserad enligt reglerna för Vårdval Stockholm. Beslut om överlåtelse av vårdcentral till annan vårdgivare fattas av landstingsstyrelsens produktionsutskott


Budgetdirektiven fastställda
Landstingsstyrelsen har fastställt landstingskocernens budgetdirektiv för 2009. Direktiven beskriver vilka ramar som landstingets olika verksamheter ska som grund för sin budgetplanering. Bland annat föreslår landstingsstyrelsen att landstingsskatten ska sänkas med upp till 10 öre och att avgifter och taxor hålls oförändrade. Landstingets definitiva budget för 2009 fastställs av landstingsfullmäktige i november.


För mer information:
Anders Fridell, presschef, 070-737 42 02

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm