Pressmeddelande -

Läkare och patienter behöver ett ökat samarbete för att förbättra patientens hälsa (LSF)

I en ny rapport, producerad av Stockholms läns landstings medicinska programarbete, betonas vikten av det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet. Här finns beskrivningar av nya metoder för det förebyggande arbetet inom tre prioriterade områden: diabetes, hjärt/kärlsjukdomar, psykisk ohälsa och övervikt/fysisk aktivitet/mat. Metoderna riktar sig till vårdpersonal och till länets invånare. - Få sjukdomar är en naturlig följd av åldrande, säger Hans Gilljam, docent och överläkare på Centrum för folkhälsa och en av rapportens författare. Istället är det våra livsstilar som påverkar hur vi mår och om vi insjuknar. Vikten av empowerment, d v s att patienten själv är medproducent av sin hälsa, är oerhört viktigt. Med gemensamma insatser från läkaren och patienten, som samarbetar för en bättre hälsa, kan patientens hela situation bli mycket bättre. Sjukvården har ett ansvar för att inte bara bota uppkomna sjukdomar utan även att arbeta i förebyggande syfte, menar rapportförfattarna. Detta arbete sker på två sätt, dels att förebygga specifika sjukdomar (t ex allergi) och dels att förbättra individens egenupplevda hälsa. I det senare arbetet måste individen själv spela en aktiv roll. Viktiga åtgärder för en förbättrad hälsa är t ex fysisk aktivitet, goda matvanor och att inte röka. Här ligger ansvaret framför allt på individen själv. Viktiga insatser från vårdgivares, d v s läkarens eller sjuksköterskans, sida är att kunna hantera varierande genus- och kulturella aspekter, att se till patientens hela livssituation och att ge kunskap om bra matvanor. En kortversion av fokusrapporten finns att hämta på: http://www.sll.se/docs/w_press/map_moarapp060411.pdf Fokusrapporten i sin helhet kan hämtas hem från: http://www.hsn.sll.se/MPA/Fokusrapp/FR_Prevention.pdf Rapporten presenterades vid ett seminarium den 19 april. Se seminariet på webbtv: http://streamsync.qbrick.com/01191/060419/ Kontakta oss för mer information: Hans Gilljam, docent och överläkare, Centrum för folkhälsa, 070-484 25 66 Yvonne Gustavsson, landstingets presstjänst, 070-737 44 45 Centrum för folkhälsas informationsenhet: 070-484 12 94 Stockholms läns landsting Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälso-problem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landstings-valen vart fjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarder kronor per år. Läs mer på www.sll.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm