Pressmeddelande -

Ny smärtrapport om tretton olika vårdområden kartlägger behandlingsutbudet och föreslår förbättringar (LSF)

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker vård. Trots sin vanlighet är problematiken inte tillräckligt genomlyst. Det finns idag inte heller alltid konsensus kring de strategier som används i vården. Medicinskt programarbete i Stockholms läns landsting har tagit fram en fokusrapport kring smärta. Rapporten redogör för hur smärtbehandlingen fungerar idag. Där beskrivs smärta i tretton olika vårdområden. Vart och ett av områdena har sina speciella orsaker och utmaningar. -Den här kartläggningen ska hjälpa oss att stödja vårdpersonalen i behandlingen av patienter som söker vård för olika typer av smärta, säger Magna Andreen Sachs, chef för avdelningen för medicinska program och kunskapsstöd. Vi ska till exempel ta fram vårdprogram, riktlinjer och utbildningspaket samt främja det förändringsarbete som förbättrar smärtvårdens innehåll och tillgänglighet. Beskrivningarna av smärta och förslagen till förbättringar av vården gäller t ex områdena akut smärta, cancerrelaterad smärta, huvudvärk och ryggsmärta. Rapporten har tagits fram av sakkunniga inom smärtlindring och avgränsats till principiella frågor. En kortversion av rapporten finns att läsa på www.sll.se (press, aktuellt). Rapporten finns i sin helhet på: http://www.hsn.sll.se/MPA/Fokusrapp/FR_Smarta.pdf. Kontakta oss för mer information: Magna Andreen Sachs, chef avdelningen för medicinska program och kunskapsstöd, 070-737 44 38 Kerstin Kindert, programområdeskoordinator, 070-484 82 80 Yvonne Gustavsson, landstingets presstjänst, 070-737 44 45 Stockholms läns landsting Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång tillhälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälso-problem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landstings-valen vart fjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarder kronor per år. Läs mer på www.sll.se.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm