Pressmeddelande -

Stockholms läns befolknings behov av hälso- och sjukvård (LSF)

Under de närmaste fyra åren kommer invånarnas behov av hälso- och sjukvård att öka i Stockholms län. Den främsta orsaken är en ökning av antalet invånare med 1,4 procent per år. Denna ökning är dock ojämnt fördelad mellan de olika kommunerna och stadsdelarna. -De yttre och mindre kommunerna får en ökning på mellan 10 och 20 procent, medan befolkningen i innerstaden får en svagare ökning, berättar Leif Karnström, avdelningschef på Beställare vård. Förändringar i och mellan kommuner och stadsdelar och vad de innebär i form av förändrat vårdbehov finns samlat i rapporten ”Behov av hälso- och sjukvård i Stockholms län ur ett befolkningsperspektiv”, som sammanställts av Milan Knezevic, utredare/analytiker på Beställare Vård. -Vi har ett ansvar för att planera och dimensionera vården i Stockholms län, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson, bitr landstingsdirektör. För att kunna förutse olika vårdbehov och ha en god framförhållning i planeringen gör vi kontinuerliga undersökningar, som nu samlats i en och samma rapport. Syftet är att varje invånare ska få den vård som han/hon behöver när han/hon behöver den. Rapporten har samlat ett antal perspektiv på vården, till exempel: -hur befolkningen förändras de närmaste åren (t ex skillnader i olika kommuner och stadsdelar) -förekomst av folksjukdomar och vad de beror på (förändringar i befolkningen, bättre diagnostik eller annat?) -levnadsvanor hos unga (unga flickors levnadsvanor har förändrats negativt de senaste åren) -kostnader i vården i olika kommuner och stadsdelar (en av flera tänkbara orsaker är att tillgången till vård ökar användandet) Andra slutsatser från rapporten: -medellivslängden ökar, men fler upplever sämre hälsa -andelen äldre ökar i norra och södra länsdelarna och minskar i Stockholm -psykisk ohälsa och konsumtion av psykiatrisk vård ökar -äldres hälsa har förbättrats de senaste 20 åren -invånarnas åsikter om hälso- och sjukvården blir mer positiva Rapporten, som delas ut på seminariet, finns även att hämta på www.sll.se/w_org/108510.cs. Kontakta oss för mer information: Leif Karnström, avdelningschef på Beställare Vård, tel: 070-484 25 40 Yvonne Gustavsson, presstjänsten, tel: 070-737 44 45 Stockholms läns landsting Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälsoproblem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landsting-svalen vart fjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarder kronor per år. Läs mer på www.sll.se.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm