Pressmeddelande -

Stockholmsberedningens slutrapport riskerar få allvarliga konsekvenser (mp)

Med lånefinansiering av vägbyggen riskerar Stockholm och Mälardalsregionen att måla in sig i ett hörn, där ekonomin för lång tid framöver låses upp av amorteringar. Det betyder att nya och viktiga infrastruktursatsningar bara kan genomföras om resurser tas från andra samhällsområden, som vård och utbildning, menar Bengt Cedrenius (mp), ledamot i Stockholmsberedningen. Stockholmsberedningens treåriga arbete för att ta fram en infrastrukturplan för Stockholm och Mälardalsregionen presenterades i dagarna. Bengt Cedrenius (mp), är i ett särskilt yttrande starkt kritisk till delar av rapporten. - Jag är mycket orolig för den här utvecklingen. En långsiktigt hållbar ekonomi tål inte att vi idag lånar upp stora summor pengar - pengar som vi sedan måste betala tillbaka. Lånefinansiering kan bara motiveras när det gäller projekt som exempelvis Mälartunneln, som kräver en koncentrerad kapitalinsats och där samhällsnyttan är stor, säger Bengt Cedrenius (mp). En lånefinansierad investering om 15 miljarder kronor med fyrtio års amorteringstid kräver en årlig amortering om 735 miljoner kronor. I Stockholmsberedningen prioriteringslista finns investeringar om drygt 90 miljarder. Om de satsningarna genomförs med lånade pengar, innebär det att vi för lång tid framöver låser pengar ur budgeten till att betala amorteringar. - Jag vill betona att det också finns risker förknippade med att finansiera vägprojekt med tullar, så som Stockholmsberedningen föreslår. Erfarenheten visar att många bilister då väljer andra resrutter, så att en ökad biltrafik går genom tätorter eller på sämre vägar. Det ökar miljöförstöringen och trafikolyckorna. Alltså får vi ett motsatt resultat, jämfört med om vi inför trängselavgifter, säger Bengt Cedrenius (mp). Stockholmsberedningen har inte tagit på allvar uppgiften om att undersöka och föreslå lämplig finansiering av sina förslag. Bengt Cedrenius anser att beredningen i alltför liten grad tagit hänsyn till miljöfaktorer och långsiktig hållbarhet i sitt arbete. För ytterligare information, kontakta Bengt Cedrenius (mp), tfn 070-737 44 16, eller pressekreterare Charlotte Pruth, tfn 070-737 44 26.

Ämnen

  • Politik