Pressmeddelande -

Vården flyttar närmare patienten : Sveriges landstings förslag till IT-samordning (LSF)

Under våren har Sveriges alla landsting arbetat fram ett förslag till samordning av sina IT-system. De närmaste tre åren kommer 1 miljard kronor att satsas på en utbyggd IT-struktur enligt förslaget. Satsningen blir ett led i den IT-strategi som regeringen presenterade i mars 2006. Till grund för samordningen ligger sju prioriterade IT-projekt vilka ger patienterna tillgång till flera interaktiva tjänster. - Jag är stolt över att vi enades så snabbt och jag ser väldigt positivt på framtiden. Samordningen innebär stora fördelar både för patienten och vården, säger Sören Olofsson, landstingsdirektör i Stockholm och ordförande i den nationella arbetsgrupp som har arbetat fram Handlingsplanen för nationell samordning av IT inom hälso- och sjukvården. Nedan presenteras de sju prioriterade IT-projekten för åren 2007 -2009 (inom parentes visas vilket insatsområde i den nationella IT-strategin respektive projekt sorterar under): 1. Bastjänster för säker informationsförsörjning (Skapa en gemensam teknisk infrastruktur) 2. Principer för nationell IT-arkitektur (Skapa en gemensam teknisk infrastruktur) 3. HSA (Skapa en gemensam teknisk infrastruktur) 4. RIV (Skapa en gemensam teknisk infrastruktur) 5. Interaktiva personliga tjänster (Göra information och tjänster tillgängliga för medborgarna) 6. Nationell patientöversikt (Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser) 7. Nationell ordinationsdatabas (Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser) Samordningen kommer ledas av en ny Beställarfunktion i regi av Sveriges kommuner och landsting (SKL). De landstingsägda bolagen Infomedica och Carelink ges tydligare uppdrag och mandat för att kunna realisera de sju IT-projekt som den nationella arbetsgruppen prioriterar i sin handlingsplan. Projekten kommer att finansieras av alla landets landsting gemensamt. Kostnaderna för utveckling och drift av projekten i handlingsplanen, exklusive Nationell Ordinationsdatabas, beräknas till 200 MSEK 2007, 400 MSEK 2008 och 400 MSEK 2009. För mer information, kontakta: Sören Olofsson, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting samt ordförande i den nationella arbetsgruppen, tel 070-379 97 59 Monika Kraft, kommunikationsdirektör i Stockholms läns landsting samt projektledare för rapportarbetet, tel 070-737 43 76 Anders Fridell, presschef, Stockholm läns landsting, 070-737 42 02

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm