Pressmeddelande -

Parterna eniga om Citybanans genomförande

Finansroteln, Eva Franchell, Telefon: 070-472 99 53, epost eva.franchell@stadshuset.stockholm.se Bättre kollektivtrafik. Kraftigt minskad trängsel på järnvägen genom Stockholm. Enklare att byta mellan pendeltåg och tunnelbana. Fler spår för regional- och fjärrtåg och för godstågen. Ökad effekt för planerade och pågående förstärkningar av kollektivtrafiksystemet på spår. Inget annat svenskt järnvägsprojekt ger för all framtid en så stor nytta för tågtrafiken nationellt, regionalt och lokalt, som Citybanan. Idag lägger samarbetsparterna sista handen vid genomförandeavtalet, inför beslut i parternas högsta beslutande organ. Avtalet innebär att Banverket är huvudfinansiär av projektet och utför planering, projektering, skaffar myndighetstillstånd och bygger/driftsätter hela Citybanan inklusive stationerna. Landstinget och staden är delfinansiärer av stationerna och förbinder sig att aktivt verka för att Banverkets genomförande av projektet underlättas. – De omfattande förhandlingarna har tagit tid vilket också påverkat tidplanen, men det innebär samtidigt att projektet är helt genomlyst och förankrat hos parterna inför byggstart, säger Sven Bårström, stf generaldirektör i Banverket. Den totala budgeten för genomförande av Citybanan uppgår till cirka 13,5 miljarder kronor, inklusive alla nedlagda utredningskostnader, varav budgeten för de två stationerna City och Odenplan totalt uppgår till cirka 4,9 miljarder kronor. Beräknad möjlig trafikstart anges i tidsspannet 2013-2016. – Citybanan är den största infrastruktursatsningen i Stockholmsregionen på mycket länge. För alla pendlare i Stockholm-Mälarregionen är denna satsning ett glädjebesked. Citybanan kommer att förkorta restiderna och göra regionen lite rundare, vilket kommer att ge fler jobb och ökad tillväxt. Man ska kunna resa och arbeta i vårt län på ett bekvämt sätt, oavsett var i regionen man bor, förutsättningarna för det kommer att bli mycket bättre med Citybanan säger finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz.´ – Med stor glädje kan jag idag se att vi kan ta ytterligare ett stort steg fram mot en långsiktigt hållbar och väl fungerande kollektivtrafik som gynnar vår stads och hela landets utveckling, säger Annika Billström, finansborgarråd i Stockholm. Det är inte en dag för tidigt. I mars 2005 beviljade regeringen tillåtlighet för Citybanan och Banverket, Stockholms läns landsting och Stockholms stad tecknade en principöverenskommelse kring huvuddragen för projektet. Intensiva förhandlingar tog vid, för att nå fram till ett konkret genomförandeavtal. De omfattande utredningarna kompletterades med nya krav på funktionalitet, säkerhet och miljö. I oktober förra året konstaterades att detta, i kombination med ett allmänt ökat prisläge i byggbranschen, medförde behov av förstärkta investeringar och en senarelagd möjlig trafikstart. Samarbetet fortsatte med starka ambitioner att ifrågasätta varje detalj i syfte att få ner priset. Idag konstateras att man inte behövt pruta på Citybanans funktioner, men att parterna har enats om mer kostnadseffektiva lösningar för att kunna hålla de nya ramarna. Kontakta: Banverket: Sven Bårström 070-724 54 30, Kjell-Åke Averstad 070-762 2201 Stockholms läns landsting: Magnus Ljungkvist 070-737 41 74 Stockholms stad: Eva Franchell 070-472 99 53 Mer info och bilder: www.banverket.se/citybanan Citybanan är en sex kilometer lång järnväg i tunnel genom centrala Stockholm. Två nya pendeltågsstationer byggs: City och Odenplan. www.banverket.se/citybanan http://www.banverket.se/citybanan

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535