Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE (2): FÖRETAGEN I LÄNET HAR BLIVIT MER POSITIVA TILL STOCKHOLMSFÖRSÖKET, MEN HÄLFTEN ÄR FORTFARANDE NEGATIVA TILL PERMANENT TRÄNGSELSKATT

Miljöavgiftskansliet, Litti le Clercq, Telefon: 08-508 299 68 En enkätundersökning bland företag i Stockholms län* visar att de blivit mer positiva till Stockholmsförsöket och till ett permanent införande av trängselskatt, jämfört med vad samma företag svarade för ett år sedan. Men hälften är fortfarande negativa till ett permanent införande av trängselskatt. Våren 2006 var 51 procent av företagens VD/ägare/företagsledare negativa till permanent trängselskatt och 31 procent positiva, 17 procent svarade varken/eller. Under våren 2005 var 66 procent av företagarna negativa och 17 procent positiva till permanenta miljöavgifter, 11 procent varken/eller **. Fler företagare svarar nu att trängselskatt minskar trängseln i biltrafiken. Under våren 2006 instämde 68 procent av företagarna helt eller till stor del i påståendet ”permanent trängselskatt kommer att minska trängseln och göra det lättare att köra bil till/från Stockholms innerstad”. För ett år sedan var siffran 39 procent. - Företagen ser effekterna av försöket med minskad trafik och större framkomlighet och det har medfört en förändrad och mer positiv inställning, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet. Färre tror nu att tillväxten i regionen påverkas negativt. Under våren 2006 instämde 46 procent helt eller till stor del i påståendet att ”tillväxten i Stockholmsregionen kommer att påverkas negativt av permanent trängselskatt”. För ett år sedan var siffran 59 procent. Få företag tror att den egna omsättningen påverkas. 80 procent svarade våren 2006 att företagets omsättning kommer att vara oförändrad vid ett permanent införande av trängselskatt, jämfört med 72 procent för ett år sedan. Att omsättningen skulle minska trodde 10 procent våren 2006 och 18 procent våren 2005. Antalet anställda bedöms förbli oförändrat av en stor majoritet. Våren 2006 bedömde 85 procent av företagen att antalet anställda skulle vara oförändrat vid ett permanent införande av trängselskatt, 8 procent att antalet skulle minska, 1 procent att det skulle öka. Under våren 2005 svarade 82 procent av företagen att antalet anställda skulle vara oförändrat vid ett permanent införande av trängselskatt, 12 procent att antalet skulle minska, 1 procent att det skulle öka**. På frågan hur priserna gentemot kund påverkats av Stockholmsförsöket svarade 83 procent våren 2006 att priserna var oförändrade, 12 procent att de ökat något och 3 procent att de ökat mycket***. Vid ett permanent införande svarade 64 procent att priserna skulle vara oförändrade, 29 procent att de skulle öka något och 3 procent att de skulle öka mycket. 43 procent svarade att företagets administration av trängselskatt fungerat bra under försöket, 25 procent att den fungerat dåligt, 16 procent varken/eller och 11 procent påverkas inte***. Frågor ställdes också om inställningen till permanent trängselskatt om avgiftsnivån halverades eller dubblerades***. En majoritet av företagen var negativa till trängselskatt såväl vid halvering som dubblering av avgiftsnivån. Om den halverades svarade 50 procent att de hade en negativ inställning, 29 procent positiv, 17 procent varken/eller. Om den fördubblades svarade 82 procent att de hade en negativ inställning, 10 procent positiv, 7 procent varken/eller**. Samtliga frågor och svar finns i redovisningen av enkätresultatet på www.stockholmsforsoket.se * Undersökningen är en del av utvärderingsprogrammet för Stockholmsförsökets effekter på näringslivet. Företagsenkäten är gjord av Transek och innehöll totalt 42 frågor (vissa frågor ställdes enbart våren 2006). Undersökningen är genomförd via telefonintevjuer riktad till en panel om ca 300 företag i Stockholms län, dvs det är samma företag som tillfrågats dels före Stockholmsförsöket (slutet av april 2005) och dels då försöket pågår (slutet av mars 2006). Frågorna besvarades av företagens VD/ägare/företagsledare. De tillfrågade företagen är representativa för företagssammansättningen i länet vad gäller antalet anställda. Företag från hela länet är representerade. 50% av företagen har sin verksamhet inom avgiftsområdet, 30% har sin verksamhet max ca 10 km från zongränsen och resterande 20% har sin verksamhet i övriga länet. I "före-undersökningen" våren 2005 deltog ca 400 företag, varav drygt 300 deltog i undersökningen våren 2006 under pågående Stockholmsförsök. Svarsfrekvensen för år 2006 var 75%. De resultat som redovisas omfattar endast de företag som deltog i båda undersökningarna. ** Den återstående andelen som inte är medtagen av svaren för att totalt ge 100 procent består av ”vet ej” och ”ej svar”. Fullständiga svar finns i enkätresultatredovisningen. *** Frågan ställdes enbart våren 2006. För mer information, vänligen kontakta: Litti le Clercq, Projektledare Information Miljöavgiftskansliet Tel 08 – 508 299 68, mobiltel 070 - 47 299 68 Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet Tel 08 – 508 296 25, mobiltel 070 - 47 296 25 Kia Hultin, konsult Transek, tel 08 - 735 87 15, mobiltel 070 - 299 99 04

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535