Gå direkt till innehåll
CMP-systemet är också en del av utvecklingen mot ett mer industriellt byggande, säger Johan Larsson, projektledare hos Svenskt Trä.
CMP-systemet är också en del av utvecklingen mot ett mer industriellt byggande, säger Johan Larsson, projektledare hos Svenskt Trä.

Nyhet -

CMP – unikt svenskt kvalitetssystem för målade träfasader

Av Niclas Svensson

CMP står för Certifierad Målad Panel, och är ett unikt system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor som funnits i Sverige sedan 2015. Detta initiativ från Svenskt Trä, träföretagen och färgföretagen kan sägas ske som en del av en allmän utveckling där träbyggandet stadigt växer på marknaden och där klimat och hållbarhetsfrågorna hamnar i fokus i bygg- och bostadssektorn. Efterfrågan på mer trä i byggandet driver utvecklingen.

CMP-systemet är också en del av utvecklingen mot ett mer industriellt byggande, säger Johan Larsson, projektledare hos Svenskt Trä. CMPsäkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen samt monteringen. CMP är tillskapat för att fasader ska vara optimalt anpassade till framtida funktion. Vid tillverkning av panelbrädor enligt CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet.

Fasader i modern träbyggnadsteknik

Färger som används för tillverkning av CMP-godkända panelbrädor är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler.

När träbyggandet tog fart på allvar i Sverige åren 2005-2010, så framhöll egentligen inte träbranschen vikten av fasader i trä. Det är stommaterialet som avgör om byggnaden eller huset är att definiera som en träbyggnad. Genombrottet kom via flervåningshus med trästomme, men med en utifrån beställarna ”mer vanlig” putsfasad.

Åtskilliga träbyggnadsprojekt i exempelvis stockholmsregionen var således i princip omöjliga för någon annan än de välinformerade att förklara att det rörde sig om flerbostadshus med trästomme. Men för genombrottet var det helt avgörande. Det tog udden av en tidigare missvisande diskussion om underhåll, och beställarnas generella tvivel inför hus i urban miljö med träfasader.

– Det som sker nu i byggbranschen är att klimatfrågan äntligen tar plats, och där har som bekant trä generellt stora fördelar. Även den industriella utvecklingen kommer att inverka på hur och vad som byggs. Med industriell precision kan vi undvika byggfel, kapa byggtider och skapa en rationell process med extremt lite resursspill, säger Johan Larsson.

Det har också genomförts examensarbete kring klimatnyttan för träfasad gentemot exempelvis traditionella putsfasader. Reduceringen av koldioxidutsläpp ligger generellt kring 30 procent. Den stora klimatvinsten ligger i själva verket i valet av det underliggande fasadmaterialet, trä eller puts, och färgens inverkan får således större betydelse vid valet av träfasad.

CMP på export?

En given fråga till Johan Larsson är förstås om CMP eller motsvarande finns i något annat land? Om inte borde ju systemet kunna ”exporteras”? Det känns ju som ”klippt och skuret” för kvalitetsmedvetna beställare och konsumenter?

– Både ja och nej. Norrmännen har ett liknande system för kvalitetssäkring av industriellt målade utvändiga panelbrädor. Vi i de nordiska länderna är först i världen med branschgemensamma certifieringssystem för industriellt ytbehandlade träfasader. Men diskussionen om detta område är däremot i allra högsta grad internationell. Vi har ständigt förfrågningar från internationellt håll och i exempelvis Frankrike och Storbritannien är de mycket intresserade.

De första tillverkarna certifierades under år 2015, men det är först nu när de större bolagen gått in som utvecklingen tar fart på allvar. Det handlar mycket om att informera och synliggöra CMP-begreppet. Målet är att få det etablerat och känt.

– Här jobbar vi såväl med beställarsidan och bygg- och trävaruhandeln, säger Johan Larsson. Det som driver utvecklingen är förstås en allt mer kvalitetsmedveten marknad, och även självfallet klimat- och hållbarhetsfrågor. Denna diskussion är i allra högsta grad internationell.

Fakta CMP – Certifierad målad panel

  • Startades upp 2015. För närvarande är det 14 godkända tillverkare och 6 godkända färgföretag.
  • CMP-systemet är föreskrivet i AMA Hus 18 och RA Hus 18.
  • Genom att använda CMP-godkända utvändiga panelbrädor garanteras att målningen genomförs på rena och torra träytor från virke som finsågats innan den industriella ytbehandlingen.
  • Träråvaran för CMP-godkända panelbrädor är av god kvalitet, anpassade för funktionen som krävs vid målning och utvändig exponering. Genom sorteringsregler begränsas förekomsten av egenskaper som har negativ inverkan på färgens förmåga att fästa och bestå.
  • CMP-godkända tillverkare genomför noggrann egenkontroll av träråvara, färg, tillverkning, emballering, lagring och dokumentation. Hela processen och de industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädorna är oberoende certifierade och kontrolleras regelbundet av externa besiktningspersoner.
  • Samtliga ytbehandlingsklasser och panelprofiler finns definierade på hemsidan för bygg- och trävaruhandelns standard för artikelinformation VilmaBas www.vilmabas.se.

Läs mer om Certifierad Målad Panel på www.cmp.se.

//

https://www.svenskbyggtidning.se/

http://issuu.com/b2bnyheter.se/stacks

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm