Gå direkt till innehåll
– Föreningen fungerar bland annat som en möteplats där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och lära av dem som jobbar på ett bra sätt med arbetsmiljön, säger Ulrika Dolietis, vd för Håll Nollan.
– Föreningen fungerar bland annat som en möteplats där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och lära av dem som jobbar på ett bra sätt med arbetsmiljön, säger Ulrika Dolietis, vd för Håll Nollan.

Nyhet -

Håll Nollan – samverkan med sikte på nollvisionen i byggbranschen

Av Kjell-Arne Larsson

Håll Nollan startades 2017 på initiativ av Akademiska Hus och tolv andra aktörer; byggherrar, entreprenörer och branschföreningar. Det är en förening för samverkan med målet noll olyckor i byggbranschen. Detta gör man genom att på olika sätt sprida kunskap och dela erfarenheter.

Håll Nollans samverkansfilosofi är väldigt central eftersom den dels bygger på att alla parter som är involverade i ett byggprojekts olika faser samverkar kring arbetsmiljö och säkerhet, samt även att medlemmarna hjälper varandra genom att på ett transparent sätt dela med sig av sin kunskap. I en bransch där det finns så många olika aktörer, så behöver dessa förstå varandra bättre för att kunna skapa de goda förutsättningar som krävs för att vi ska få en säker byggarbetsplats.

Komplement
Håll Nollan erbjuder ett komplement till gällande lagar och regelverk genom att tillsammans ta fram arbetsmiljöstandarder och rådgivande guider. Man har även tagit fram en utbildning för byggherrar och arrangerar också seminarier, webinarier och andra forum för att lära av varandras erfarenheter.

Varje år omkommer arbetare på byggarbetsplatser. År 2018 var det tolv fatala olycksfall. Byggnadsarbetare är en av de mest skadedrabbade yrkesgrupperna. Varje år skadas cirka 6000 personer. Nära 2000 av dessa skadas så allvarligt att de måste vara sjukskrivna från arbetet en månad eller mer, eller drabbas av bestående men. De vanligaste olyckorna är fallolyckor eller olyckor med maskiner och verktyg.

Medlemmarna i Håll Nollan får hjälp att implementera arbetsmiljöarbete i sina rutiner och stöd av Håll Nollans arbetssätt med föreningens standarder och detaljerade guider.

– Byggbranschen innebär utmaningar för arbetsmiljöarbetet, säger Ulrika Dolietis, vd för Håll Nollan. Entreprenörer och dess personal rör sig mellan flera aktörer. Olika företag tolkar gällande regelverk olika och det kan bli en utmaning när dessa företag arbetar på samma arbetsplats. De större företagen, byggherrar likaväl som entreprenörer, har ofta avsatt personresurser som sätter sig in i regelverk för att kunna ge råd till organisationen, men mindre företag kanske har svårt med resurserna. Håll Nollan är en förening för både stora och små. De stora har ju många små som underentreprenörer och alla måste med på banan.

– Vi vill dessutom täcka in alla led i byggprocesserna, från beställare, via konsulter till entreprenörer. En bra förprojektering och förfrågningsunderlag skapar möjligheter för en säker arbetsmiljö i senare led. Och arkitekter och konstruktörer bör rita byggnader så att risker under produktion och förvaltning reduceras så långt det går, fortsätter Ulrika Dolietis.

Många aktörer i byggbranschen anser att det borde vara lättare att följa lagar och regelverk. Målinriktat och enhetligt arbetsmiljöarbete på byggplatserna försvåras idag av att olika företag tolkar reglerna olika.

Föreningens rekommenderade arbetssättI

Inte minst föreningen Håll Nollan sektionerar sitt arbete mycket målinriktat och jobbar för enhetliga arbetssätt. I grunden finns en övergripande avsiktsförklaring. Den delar föreningens ”mission” i fyra inriktningar:

 • Ledarskap och kultur
  • Kunskap och kompetens
  • Gemensamma arbetssätt och standarder
  • Kravställning som beställare
 • Nu pågår en översyn av avsiktsförklaringen där man bland annat ska tydliggöra föreningens roll.

  Föreningen hjälper medlemmarna att i sina ledningssystem implementera Håll Nollans arbetssätt. Bland annat ska företagen göra en GAP-analys, det vill säga analysera gapet mellan vad man i realiteten åstadkommer och vad det finns potential för. Föreningen tillhandahåller mallar för att göra GAP-analys. Frivilliga mallar finns också för att upprätta en handlingsplan för företaget.

  Håll Nollan har också formulerat egna standarder som utgör komplement till lagar och regelverk. Medlemsföretagen har kommit olika långt med att implementera Håll Nollans arbetssätt, men målet är att alla på sikt ska anamma dessa. Alla entreprenörer måste införa det som beskrivs i standarderna i medlemmens ledningssystem.

  – Vi vill att arbetsmiljö blir ett självklart inslag för alla aktörer i alla skeden av byggprojekten, säger Ulrika Dolietis. Nu behöver vi hitta forum för att nå ut även till arkitekter och andra konsulter.

  De gemensamma arbetssätten och standarderna ersätter på inga sätt arbetsmiljölagen och föreskrifterna, utan fungerar som komplement vilka förenklar och förtydligar.

  Risknivåer

  Håll Nollan har gått igenom olycksstatik från Arbetsmiljöverket och identifierat tre riskområden:

 • Arbete på höjd
  • Lyft
  • Schakt
 • Det finns givetvis fler riskområden och föreningen kommer att jobba vidare med flera av dessa.

  Håll Nollan har också sett att vissa arbetsmoment kräver mer detaljerade anvisningar. Därför finns arbetsmiljöguider för exempelvis lyftoperationer, stegar och bockar, fallskydd, håltäckningar, schaktningsarbeten och för byggande av formkonstruktioner.

  – Jag ser positivt på byggbranschens engagemang för arbetsmiljön, som bland annat uttrycks i föreningen Håll Nollan. De senaste fem åren har vi sett att inte minst entreprenörerna är beredda att satsa både tid och pengar på arbetsmiljön. Nu vill vi ha med beställarleden i större utsträckning, men också konsulterna, avslutar Ulrika Dolietis.

  Generella standarder arbetssätt:
  Säkerhetsintroduktion
  Personlig skyddsutrustning
  Riskbedömning av arbetsmoment

  Standarder:
  Lyftoperationer
  Arbete på höjd
  Schaktningsarbeten

  //

  Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag!

  //

  https://www.svenskbyggtidning.se/

  https://annons.storkom.se/

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Jan Åström

  Jan Åström

  Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

  We bring projects to stories

  Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

  Stordåhd Kommunikation AB
  Sveavägen 159
  113 46 Stockholm