Övergång till ny utskrivningsprocess sker 14 november

Nyheter   •   Sep 25, 2018 13:44 CEST

Den 14 november 2018 sker övergången till en ny utskrivningsprocess i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Då kommer en ny version av IT-stödet WebCare att driftsättas. Det meddelar landstinget idag.

Gymnasiebehovet 2018 – trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion

Nyheter   •   Jun 21, 2018 08:51 CEST

​Gymnasierapporten för 2018 är klar. Det är den fjärde rapporten i ordningen där vi följer elevernas sökmönster in i gymnasieskolan, vad som händer under gymnasietiden och hur det går för dem. Vår förhoppning är att rapporten ska ge ett gemensamt kunskapsunderlag och stimulera ett fortsatt utvecklingsarbete på såväl regional, delregional som lokal nivå.

Gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal – angeläget för regionens kommuner

Nyheter   •   Jun 15, 2018 15:49 CEST

VIS (vård i samverkan) har gett Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att hitta former för ett genomgripande hälso- och sjukvårdsavtal mellan landstinget och Stockholmsregionens 26 kommuner.

Uppdraget innebär att ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag och ett genomarbetat förslag till uppdragsdirektiv inför det egentliga arbetet med att ta fram ett avtal.

Samarbetet med Stockholms läns landsting är idag omfattande. Det finns ett 20-tal olika överenskommelser inom områden för barn, vuxna och äldre. I överenskommelserna finns olika modeller för exempelvis implementering, uppföljning och digitalt stöd.

Åsa Danielsson, som är ny verksamhetschef på Storsthlm med ansvar för välfärdsfrågor, anser att ett hälso- och sjukvårdsavtal mellan landstinget och de 26 kommunerna är en angelägen fråga för regionen att komma vidare med.

– För kommunerna är det viktigt med en gemensam syn på hur samarbetet med landstinget går till. Att se över alla överenskommelser, hitta synergieffekter och på så sätt förenkla, kan ge fler möjligheter till nya samarbetsytor som kommunmedborgarna behöver.

Förutsättningarna för regionens 26 kommuner är skiljer sig åt, vilket ger olika behov av ingångar i ett övergripande avtal med landstinget. Detta gör att underlaget som tas fram under förstudien behöver beskriva och exemplifiera hur en gemensam avtalsform skulle kunna se ut; en avtalsform som håller över tid och som möjliggör flexibilitet och ingångar för kommunerna kring underliggande överenskommelser.

– Under förstudien kommer en kunskapsstudie att upprättas där Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen noga studerar vad andra regioner har gjort för hälso- och sjukvårdsavtal, och lära av de utvärderingar som utförts. Kunskapsstudien ska belysa hur omfattande vårt samarbete är idag och hur många personer det berör, förklarar Åsa Danielsson.

– Vårt mål med förstudien är att ge parterna rätt och tillräckligt bra underlag för att vilja medverka i ett arbete med ett hälso- och sjukvårdsavtal, säger Åsa Danielsson.

VIS (vård i samverkan) har gett Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att hitta former för ett genomgripande hälso- och sjukvårdsavtal mellan landstinget och Stockholmsregionens 26 kommuner.

Läs vidare »

Kommun och landsting förenklar utskrivning av patienter

Nyheter   •   Mar 28, 2018 15:04 CEST

Innan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft tidigare i år, enades länets kommuner och landstinget om ett förslag till en tillfällig överenskommelse. Under hösten har arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner pågått. Dessa har nu antagits av den politiska styrgruppen för samverkan inom vård och omsorg. Implementeringsarbetet har precis startat i kommunerna.

Patienter ska inte behöva bli liggande på sjukhus längre än vad som är nödvändigt, det är målet med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller från och med januari i år. Redan innan den trädde i kraft enades länets kommuner och landstinget om ett förslag till en tillfällig regional överenskommelse som kommer att gälla även hela 2019, tid som kommer att användas för att stärka samverkan och tilliten mellan parterna.

I överenskommelsen ingår en handlingsplan som bland annat innefattar uppdraget att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner, något kommunerna och landstinget arbetat fram under hösten. Nu har de antagits av den politiska styrgruppen för samverkan inom vård och omsorg, VIS, och implementeringsarbetet har precis startat i kommunerna och i landstinget.

Anna-Lena Möllstam är projektledare och ansvarar för implementeringen av överenskommelsen med den tillhörande riktlinjen och rutinerna i Nacka kommun.

– Den nya överenskommelsen ger oss möjlighet till en bättre samverkan för våra kunders bästa då man från alla parter förbundit sig att arbeta utifrån överenskommelsen. Vi har något att luta oss emot.

Eftersom den nya överenskommelsen är tillfällig har kommunerna och landstinget möjligheten att förfina sina gemensamma arbetssätt medan en permanent överenskommelse tas fram. Under tiden ska även data samlas in för att parterna ska kunna följa eventuella effekter av de nya arbetssätten.

– Jag ser överenskommelsen som en möjlighet att träna, fortsätter Anna-Lena Möllstam.

Nacka kommun, som har varit tidiga med att börja arbeta med den nya överenskommelsen, har bland annat anordnat informationsmöten med alla berörda verksamheter och diskuterat vad den nya lagen och överenskommelsen kommer att innebära för de interna arbetsprocesserna. En workshop, där både kommunen och landstinget deltog, blev startskottet för de nya arbetssätten.

– Över 90 personer anslöt från nästan samtliga landstingsverksamheter. Vid mötet fick verksamheterna i uppdrag att på hemmaplan arbeta vidare med vad den nya lagen innebär för just dem, säger Anna-Lena Möllstam.

Under våren fortsätter det konkreta implementeringsarbetet i Nacka, bland annat genom att öka samarbetet med närliggande vårdparter.

– Den nya lagen och den regionala överenskommelsen innebär att samverkan med våra vårdgrannar måste intensifieras. Vi ska tillsammans ta fram lokala rutiner för hur vi ska samverka så att den enskilde individen inte ska komma i kläm. Det gör vi genom att revidera den lokala samverkansöverenskommelse som vi har idag mellan Nacka kommun, vårdcentralerna, geriatriken, primärvårdsrehab och avancerad sjukvård i hemmet, avslutar Anna-Lena Möllstam.

Under våren 2018 fortsätter kommunerna, genom Storsthlm, och landstinget arbetet med att utvärdera data, ta fram utbildnings- och informationsmaterial samt förbereda arbetet för att ta fram en permanent överenskommelse.

Om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

1 januari i år trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft, som ersätter den tidigare lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Den nya lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från sluten vård är i behov av insatser. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt.

Lagen innebär bland annat att landsting och kommuner tillsammans ska fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan och komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Den tillfälliga överenskommelsen mellan länets kommuner och landstinget gäller till och med december 2019.

Innan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft tidigare i år, enades länets kommuner och landstinget om ett förslag till en tillfällig överenskommelse. Under hösten har arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner pågått. Dessa har nu antagits av den politiska styrgruppen för samverkan inom vård och omsorg.

Läs vidare »

”Frågor som rör Stockholmsregionen politiseras i onödan”

Blogginlägg   •   Mar 26, 2018 16:00 CEST

​För att regionen ska kunna möta framtidens utmaningar krävs ökat samarbete; att kommunernas enskilda intressen läggs åt sidan till förmån för det som är för regionmedborgarnas gemensamma bästa. Enligt Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun, politiseras frågor som rör Stockholmsregionen i onödan. Läs vår intervju med honom.

”Det finns en fin inställning och en härlig samverkan i regionen”

Blogginlägg   •   Jan 31, 2018 10:17 CET

Vaxholm – skärgårdens huvudstad – är en aktiv kommun i Storsthlms sammanhang. Kommunchef i Vaxholm sedan fem år tillbaka är Marie Wiklund. Vi har pratat chefsskap, privat vs offentlig verksamhet och regionalt samarbete – och vad det är som skapar stolthet över att få jobba i den kommunala världen.

Länets kommuner ökar ambitionerna i energi- och klimatarbetet

Nyheter   •   Jan 30, 2018 08:55 CET

​Från 1 januari 2018 ökar länets kommuner ambitionerna i sitt energi- och klimatarbete genom att stärka det regionala energikontorets roll i Stockholms län. Mer resurser tillförs för att samarbetet och helhetstänket i regionen ska öka. Satsningen innebär bland annat att en ny processledare har anställts.

Verksamhetsplan och budget 2018

Nyheter   •   Jan 09, 2018 10:04 CET

I december tog styrelsen beslut om verksamhetsinriktningen och fokus för de kommande 12 månaderna. Ta del av Storsthlms verksamhetsplan och budget 2018.

Nu satsar vi på att få fler elever att se möjligheterna med yrkesprogrammen

Nyheter   •   Dec 21, 2017 09:05 CET

I den politiska styrgruppen för gemensam gymnasieregion, som utsetts av Storsthlms styrelse, är frågan om bristen på sökande till yrkesprogrammen ett fokusområde. För att synliggöra bristyrkena i regionen har den politiska styrgruppen och Storsthlm planerat olika insatser, exempelvis ska branschföreträdare och skolhuvudmän bjudas in för att diskutera behovet av regionala insatser.

Sammanfattning från Storsthlms styrelsemöte 14 december

Nyheter   •   Dec 15, 2017 12:12 CET

Den 14 december sammanträdde Storsthlms styrelse och fattade beslut om verksamhetsplan och budget 2018, remissvar angående överenskommelse om flyttning till särskilt boende (SÄBO) mellan kommunerna i Stockholms län och om skrivelsen till Socialdepartementet angående IVO:s handläggningstider av tillståndsprövning för entreprenader inom SoL och LSS-boenden.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Direktör
 • maerdecplelginwze.bjsjcposbvtrksanhmd@zmsteiorflsttbhlynm.ddsewh
 • 08-615 94 01
 • 073-917 94 01

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • hegjleddn.jnaltma-xfkoewjobnlanb@stutorrrskythwylmjc.suleui
 • 08-615 94 04

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Press och information
 • surmsatunnipa.yqthhluluje@hlsttkorobsterhlmam.tnsexh
 • 073-9179427

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef Gymnasieantagningen Storsthlm
 • chiaarvxlojrtttd.rpoydeaennt@slitoryrsaothtylmqm.stoevk
 • 08-615 94 51

Om Storsthlm

Vi växer ihop - kommunerna i Stockholms län

Storsthlm är en arena för regional utveckling och samverkan mellan kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans gör vi hela regionen starkare och mer attraktiv. Vi växer ihop.

Adress

 • Storsthlm
 • Box 38145/ Södermalmsallén 36
 • 100 64 Stockholm
 • Sverige