​Ekonomiprogrammet mest populärt

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2020 08:35 CEST

Nu har de preliminära antagningsgränserna till gymnasieskolorna i Stockholms län, Håbo och Gnesta publicerats. Fler elever än någonsin tidigare har sökt till gymnasiet och för första gången går ekonomiprogrammet om samhällsvetenskapsprogrammet som det mest populära programmet att söka i första hand.

Närmare bestämt har 28 667 elever gjort ett förstahandsval till gymnasiet, en ökning med cirka 1500 elever från i fjol. Det inkluderar både val till introduktionsprogram och nationella program.
- De ökande elevkullarna är ett stort fokus för den gemensamma gymnasieregionen. Även om vi inte har fått fler gymnasieskolor sedan förra året, kan vi konstatera att ökningen matchas av ett större programutbud och fler platser än tidigare år. Alla kommuner och friskolor jobbar hårt för att försöka tillgodose elevernas val, säger Mats Gerdau, förbundsordförande på Storsthlm.

Det program som har fått flest förstahandssökande är ekonomiprogrammet. Med sina 6 029 förstahandssökande har det gått om samhällsvetenskapsprogrammet (5 751 förstahandssökande) som det mest sökta. Däremot är samhällsvetenskapsprogrammet fortfarande det program med flest preliminärt antagna elever, 5 273 stycken, vilket kan jämföras med 5216 preliminärt antagna elever på ekonomiprogrammet.

I samband med att de preliminära antagningsgränserna publiceras, det vill säga den poäng som krävs för antagning till respektive utbildning, får eleverna möjlighet att justera sin ansökan eller lägga till nya val. Omvalsperioden är öppen till och med den 15 maj.

- Antagningen och poängen baseras på de ansökningar som gjordes i februari och niornas höstterminsbetyg. Ofta höjs betygen i slutbetygen och därmed kan antagningsgränserna höjas något vid slutantagningen, säger Charlott Rydén, verksamhetschef för Gymnasieantagningen Storsthlm.

Fler sökande förväntas tillkomma under omvalsperioden.
- Ca tjugo procent fler förväntas vara antagna till terminsstart, det beror dels på tillkommande sökande och att en del elever får behörighet till sökta program först i samband med att de får sina slutbetyg, därtill får en del behörighet först efter genomförd sommarlovsskola, säger Charlott Rydén.

Fakta om den preliminära antagningen:
Gymnasieantagningen Storsthlm sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län, Håbo och Gnesta.

Antal gymnasieskolor:
Totalt 180 gymnasieskolor, varav 57 kommunala, 1 med Region Stockholm som huvudman och 122 fristående.
(Oförändrat antal sedan 2019. En ny fristående gymnasieskola startar nu till hösten och en skola har beslutat att inte starta år 1 i höst).

Antal platser vid de nationella programmen:
Totalt 30 186 platser, varav 15 615 på kommunala skolor och 14 571 på fristående skolor.
(En ökning med 2 154 platser, de kommunala skolorna har ökat antalet platser med 491 platser och de fristående med 1 663 platser).

Antal preliminärt antagna:
Totalt 22 984 elever har antagits preliminärt till ett nationellt program vid gymnasieskolorna i regionens kommuner.

19 110 preliminärt antagna vid de högskoleförberedande programmen, varav 11 118 vid kommunala och 7 992 vid fristående skolor. (En ökning med 11 procent, eller 1 982 fler preliminärt antagna)

3 874 preliminärt antagna vid yrkesprogrammen, varav 1 779 vid kommunala och 2 095 vid fristående skolor. (En ökning med 1 procent, eller 47 fler preliminärt antagna).

Storsthlm är en samverkansorganisation för kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans löser vi problem och skapar möjligheter för alla som lever och verkar i våra kommuner.

Nu har de preliminära antagningsgränserna till gymnasieskolorna i Stockholms län, Håbo och Gnesta publicerats. Fler elever än någonsin tidigare har sökt till gymnasiet och för första gången går ekonomiprogrammet om samhällsvetenskapsprogrammet som det mest populära programmet att söka i första hand.

Läs vidare »

Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 16:13 CEST

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat. 

Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.

- Hur tråkigt det än är för årets studenter, så finns tyvärr ingen möjlighet att arrangera ett traditionellt studentfirande och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför ser vi ingen annan utväg än att ställa om studentfirandet för att fira på andra sätt än så som det brukar se ut, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala gymnasieregionen och omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.
- Vi har ju varandras elever i regionen, därför är det viktigt med en gemensam hållning. Annars skulle det bli väldigt otydligt för både rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Om det trots detta går att ordna någon alternativ form av avslutningsceremoni, till exempel digital mösspåtagning eller betygsutdelning i betydligt mindre grupper, är något som flera kommuner funderar på.
- Ytterst handlar det i så fall om att hitta lösningar som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att vi säkerställer att vi inte bidrar till smittspridningen i samhället, säger Maria Assarsson, utbildningschef i Täby kommun.

Frågor:
Kontakta utbildningschefen i respektive kommun.

Storsthlm är en samverkansorganisation för kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans löser vi problem och skapar möjligheter för alla som lever och verkar i våra kommuner.

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Läs vidare »

Dags för 28 000 niondeklassare att välja gymnasium

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2019 14:02 CET

I år ska fler niondeklassare än någonsin i Stockholms län, Håbo och Gnesta göra sina val till gymnasiet. Den 21-23 november har dessa ca 28 000 elever möjligheten att komma till Gymnasiemässan där de träffar gymnasieskolor och andra aktörer för att få information och inspiration inför gymnasievalet. Totalt finns 169 utställare på plats.

Vad kan Stockholmskommunerna lära sig av London?

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 15:56 CEST

Idag reser 20 kommunstyrelseordföranden och styrelseledamöter från Storsthlm till London för att se hur staden arbetar med frågor som kollektivtrafik, hållbarhet, förebyggande av gängvåld, företagande och handel.

Nu blir utskrivningen från sluten hälso- och sjukvård tryggare för patienterna

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 15:20 CEST

Storsthlm och Region Stockholm är överens om ett permanent avtal om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på särskilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt.

Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ vann Guldlänken 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2019 18:21 CEST

Det blev Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS som tog hem det prestigefyllda digitaliseringspriset Guldlänken.

Bakom priset står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Vinnova och Regeringskansliet. Guldlänken delades ut på tisdagskvällen av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman under SKL:s konferens Offentliga Rummet i Västerås.

– Priset är ett erkännande till alla kommuner i Stockholmsregionen som deltar i arbetet med att ta fram gemensamma öppna data. Senare i år öppnar vi vår nya regionala öppna data-portal och släpper de första gemensamma dataseten, säger Beatrice Sablone, som tillsammans med Agust Wadström är projektledare för ÖDIS-initiativet.

ÖDIS drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm med 26 medlemskommuner. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med ÖDIS är att skapa nya möjligheter till tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Mats Gerdau, förbundsordförande i Storsthlm:
– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen som inte hade varit möjlig utan en bred förankring över kommungränserna i länet. Förutom att öppna data gynnar både näringslivet och innovationer så är projektet även en katalysator för att skapa ordning och reda bland kommunernas datamängder.

Stockholms stads IT-direktör Johanna Engman:
– ÖDIS är ett unikt regionalt samverkansprojekt och det är väldigt roligt att initiativet belönas med Guldlänken. ÖDIS-samarbetet kommer att bidra till ett ökat utbud av öppna data som kommer att leda till att kommuner och företag i regionen kan skapa nya och bättre tjänster till våra invånare.

Ur juryns prismotivering:
“Projektet ÖDIS är ett gott exempel på hur vi kan utveckla en smartare välfärd, som innefattar nya arbetssätt och beteenden med stöd av ny teknik. ÖDIS har med hjälp av digitaliseringens möjligheter och med ett arbetssätt som utgår från efterfrågan och behov öppnat upp offentlig data.”

Storsthlm är en samverkansorganisation för kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans löser vi problem och skapar möjligheter för alla som lever och verkar i våra kommuner.

Det blev Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS som tog hem det prestigefyllda digitaliseringspriset Guldlänken.

Läs vidare »

Lättare för äldre att söka sig till särskilt boende i annan kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 16:41 CEST

Femton av länets kommuner har träffat en överenskommelse gällande bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre. Det främsta syftet är att underlätta för våra medborgare att söka sig till särskilt boende i annan kommun.

Antalet äldre personer i Stockholmsregionen ökar och därmed också behovet av särskilt boende för äldre. Årligen söker närmare 400 människor plats på särskilt boende med heldygnsomsorg från en kommun i länet till en annan. Detta gör att det finns ett större behov av en utökad samverkan mellan kommunerna i denna fråga.

Den nya överenskommelsen ska göra det enklare att planera och budgetera kring in- och utflyttning, vilket både underlättar handläggningen och minskar risken för platsbrist och konkurrens mellan kommunerna. Dessutom främjas förutsättningarna att starta nya, profilerade boenden.

– Vi är väldigt glada över att äntligen ha kommit i mål med en ny form av samarbete kring särskilt boende för äldre. Det här är ytterligare ett steg mot vår vision att skapa mer flexibilitet, få fram fler bra äldreboenden och öka valfriheten för våra äldre i länet, säger Mats Gerdau, förbundsordförande Storsthlm.

De kommuner som hittills har undertecknat överenskommelsen är Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Värmdö, Österåker och Stockholm. Överenskommelsen börjar gälla från och med den 1 juli 2019. 

Storsthlm är en arena för regional utveckling och samverkan mellan kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans gör vi hela regionen starkare och mer attraktiv. Vi växer ihop.

Femton av länets kommuner har träffat en överenskommelse gällande bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre. Det främsta syftet är att underlätta för våra medborgare att söka sig till särskilt boende i annan kommun.

Läs vidare »

Fler elever än någonsin har sökt till gymnasiet

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 19:45 CEST

Nu är den preliminära gymnasieantagningen klar. Fler elever än någonsin har gjort sitt förstahandsval till de nationella programmen vid gymnasierna i Stockholms län, Håbo och Gnesta – närmare bestämt 27 193 elever.

– Det ökande antalet ungdomar matchas av både fler skolor och ett större programutbud än tidigare. Vi har cirka fyra procent fler sökande än förra året. Samtidigt har fyra procent fler elever antagits vid den preliminära gymnasieantagningen. Det visar att vi som gymnasieregion, kommunerna tillsammans med de fristående huvudmännen, har lyckats växla upp för att möta behoven, säger Mats Gerdau, förbundsordförande för Storsthlm.

De preliminära antagningsgränserna, dvs den poäng som krävs för antagning till respektive utbildning, publicerades på torsdagen den 11 april på www.gyantagningen.se.

– Antagningen och poängen baseras på de ansökningar som gjordes i februari och niornas höstterminsbetyg. Ofta höjs betygen i slutbetygen och antagningsgränserna kan höjas något vid slutantagningen, säger Charlott Rydén, verksamhetschef för Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län, Håbo och Gnesta. Det är totalt 180 gymnasieskolor, 58 kommunala och 122 fristående. Däribland en ny kommunal gymnasieskola och sex nya fristående gymnasieskolor som startar till hösten.

Vid de nationella programmen erbjuds totalt 28 032 platser, varav 15 124 på kommunala skolor och 12 908 på fristående skolor. Vid yrkesprogrammen har 3 827 antagits till 7 313 erbjudna platser.

– Därutöver tillkommer cirka 4 procent fler sökande under omvalsperioden. En grupp elever uppnår behörighet till programmen först i samband med slutbetygen och ett antal uppnår godkända betyg i och med sommarskola, säger Charlott Rydén.

En uppskattning är att det vid höstterminsstarten kan bli ca 1 500 fler antagna elever vid yrkesprogrammen. Det yrkesprogram som har flest preliminärt antagna är El- och energiprogrammet med 908 antagna. Naturbruksprogrammet är näst störst med 376 antagna. VVS- och Fastighetsprogrammet är det yrkesprogram som ökat mest i jämförelse med förra året och har 344 antagna. Barn- och fritidsprogrammet har också ökat mer än övriga med 343 antagna. Hotell- och turismprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Industritekniska programmet har färre preliminärt antagna i år än förra året.

Vid de högskoleförberedande programmen har 17 902 antagits till 20 713 erbjudna platser. Det högskoleförberedande program med flest preliminärt antagna är Samhällsvetenskapsprogrammet, 4 837 antagna, följt av Ekonomiprogrammet med 4 642 antagna och Naturvetenskapsprogrammet med 4 212 antagna. Det enda högskoleförberedande program som minskat i jämförelse med förra året är Humanistiska programmet. Endast 188 personer är preliminärt antagna här.

Det förväntas tillkomma ca 1 800 antagna slutligt vid de högskoleförberedande programmen, vilket innebär totalt 19 700 antagna vid dessa vid höstterminsstarten.

Nästa vecka öppnar omvalsperioden, från 17 april till den 15 maj, där eleverna har möjlighet att revidera sina val.

Här finns de preliminära antagningsgränserna:https://www.gyantagningen.se/antagningsstatistik/preliminar-antagning.html

Storsthlm är en arena för regional utveckling och samverkan mellan kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans gör vi hela regionen starkare och mer attraktiv. Vi växer ihop.

Nu är den preliminära gymnasieantagningen klar. Fler elever än någonsin har gjort sitt förstahandsval till de nationella programmen vid gymnasierna i Stockholms län, Håbo och Gnesta – närmare bestämt 27 193 elever.

Läs vidare »

Övergång till ny utskrivningsprocess sker 14 november

Nyheter   •   Sep 25, 2018 13:44 CEST

Den 14 november 2018 sker övergången till en ny utskrivningsprocess i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Då kommer en ny version av IT-stödet WebCare att driftsättas. Det meddelar landstinget idag.

De nya arbetssätten som införs den 14 november gäller för alla verksamheter, inom landstinget och länets kommuner, som har ansvar för individer som bedöms ha behov av vård- och/eller omsorg efter utskrivning från sjukhus. Fram till 14 november gäller samma rutiner för utskrivningsprocessen som idag.

I samband med övergången till de nya arbetssätten ersätts den nuvarande versionen av WebCare med en ny version som är anpassad till de nya arbetssätten. Vid övergången behöver användare av WebCare föra över information om aktiva ärenden manuellt. Mer information om hur detta ska gå till kommer inom kort.

För att vårdgivare ska kunna förbereda sig inför övergången till nya arbetssätt har informations- och utbildningsmaterial tagits fram. Det hittar du här

Mer information om nya WebCare

Funktionsbeskrivning, manualer samt Frågor och svar om nya WebCare

E-utbildningar för vårdpersonal om Webcare och de nya arbetssätten finns på Lärtorget:

Utbildningsmiljö för nya WebCare

Vid frågor, kontakta Åsa Danielsson, verksamhetschef, Storsthlm, eller Charlotte Damberg, processledare, Storsthlm

Har du frågor om de nya arbetssätten? Mejla din fråga till samverkanutskrivning.hsf@sll.se

Den 14 november 2018 sker övergången till en ny utskrivningsprocess i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Då kommer en ny version av IT-stödet WebCare att driftsättas. Det meddelar landstinget idag.

Läs vidare »

Gymnasiebehovet 2018 – trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion

Nyheter   •   Jun 21, 2018 08:51 CEST

Gymnasierapporten för 2018 är klar. Det är den fjärde rapporten i ordningen där vi följer elevernas sökmönster in i gymnasieskolan, vad som händer under gymnasietiden och hur det går för dem. Vår förhoppning är att rapporten ska ge ett gemensamt kunskapsunderlag och stimulera ett fortsatt utvecklingsarbete på såväl regional, delregional som lokal nivå.

Gymnasieregionens skolor ska enligt prognos ta emot 20 000 fler elever fram till 2025, vilket ställer ökade krav på att vi tillsammans tar ansvar för den regionala planeringen avseende utbud och dimensionering. Ökningarna väntas bli särskilt utmanande inom de högskoleförberedande programmen. En fortsatt stor utmaning är även ungdomars låga intresse för yrkesprogrammen.

Regionen har behov av regional samordning, samverkan och dialog. Ett nästa steg blir därför att fokusera diskussionerna på utbildningarnas kvalitet, genomströmning av elever och resultat. Den 23 november kommer en regional dialog att arrangeras för att diskutera dessa frågor.

Här kan du läsa hela rapporten Gymnasiebehovet 2018 – trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion

​Gymnasierapporten för 2018 är klar. Det är den fjärde rapporten i ordningen där vi följer elevernas sökmönster in i gymnasieskolan, vad som händer under gymnasietiden och hur det går för dem. Vår förhoppning är att rapporten ska ge ett gemensamt kunskapsunderlag och stimulera ett fortsatt utvecklingsarbete på såväl regional, delregional som lokal nivå.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Direktör
 • mapkdeculehminyee.eksjscoswttrjyanujd@vjstdyorskstvbhlttm.edsehb
 • 08-615 94 01
 • 073-917 94 01

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • henvlenin.zbaljba-ctkoqkjohwlang@spktojirsdithoglmrr.sgpezu
 • 08-615 94 04

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef Gymnasieantagningen Storsthlm
 • chybarkvlomctthj.rhnydugenbl@scwtondrszbthnrlmvg.smbeib
 • 08-615 94 51

Om Storsthlm

Vi växer ihop - kommunerna i Stockholms län

Storsthlm är en arena för regional utveckling och samverkan mellan kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans gör vi hela regionen starkare och mer attraktiv. Vi växer ihop.

Adress

 • Storsthlm
 • Box 38145/ Södermalmsallén 36
 • 100 64 Stockholm
 • Sverige