Pressmeddelande -

"Det finns alltid någon att fråga” – en stor styrka med SAP

SAP passar lika bra för mindre som för stora företag samt att intilliggande faktorer runt SAP-systemet får stor betydelse för hur systemet uppfattas. Det är två slutsatser från vårens Stretchmätare – attitydundersökningen som mäter SAP-Sverige – som Stretch genomfört under våren 2010.

En övergripande slutsats för hela undersökningen är att SAPs ekosystem, dvs aktörer och faktorer runt systemet, har relativt stor betydelse. De som värderar detta högt har även större användning och glädje av sin installation. Ekosystemet är även betydande vid val av system då t.ex. tillgång till utbildning, konsulter och användarföreningar värderas jämte systemets funktionalitet. Faktumet att ”det finns alltid någon att fråga” har betydelse till SAPs fördel.

Svenska SAP-användare sätter stort värde på användarföreningar då hela 94 % tycker det är viktigt eller mycket viktigt med en stark användarförening. Detta oavsett storlek på företaget som användaren tillhör, vilket kan ses som lite förvånande då ett av användarföreningens syfte är att föra användarnas talan gentemot SAP och då torde små företag vara i större behov av föreningen.

Outsourcing och off-shoring blir allt vanligare, vilket även denna undersökning visar då drygt hälften använder sig av detta. Det får också genomslag på vilket typ av tjänster som efterfrågas från konsulter. Bara 50 % av konsulterna används för projektimplementation medan 91 % av SAP-konsulter köps för sin specialistkompetens. Det är också intressant att se en markant ökad andel upphandling av konsulter via ramavtal i takt med att företagen använt SAP en tid.  Från 27 % för företag som använt SAP mindre än två år till över 60 % om användandet överstiger fem år.

Angående konsulter så blir snittbetyget för kvalitet och pris 3,5 respektive 3,0 på en femgradig skala.

60 % av respondenterna svarar att företagets CIO tillhör företagets ledningsgrupp. Föga överraskande, men väldigt markant, är att detta är vanligast i IT-intensiva branscher såsom bank och finans samt telekom. Minst vanligt är det i skog och pappersindustrin, läkemedel samt traditionell industri.

SAP som företag har lite mer att bevisa. Viktigt är dock att företaget tar ansvar för att sina lösningar fungerar. Här får man betyg 3,5 på en 5-gradig skala. Samma betyg för företagets support, men den anses inte prisvärd (2,8 i betyg). 2,8 är även betyget gällande hur enkelt det är att kommunicera med företaget. Betyget är också lågt, 2,9, vad det gäller företagets förmåga att lyssna på sina kunder.

Som tidigare undersökningar visar även denna att merparten av användarna tycker att systemet är bättre än dess rykte (snitt 3,5 för värdeskapande faktorer mot 2,9 för ryktet på en 5-gradig skala). Vidare får användarvänligheten lägre betyg än funktionaliteten. Dock visar undersökningen ett starkt stöd för tesen att god utbildning ökar den upplevda användarvänligheten (94 % instämmande).

Slutligen. SAP har sagts bara vara för de stora företagen. Undersökningen slår hål på denna myt då små företag ger systemet högre betyg än stora företag i viktiga frågor såsom om systemet ger konkurrenskraft (3,6 VS 3,4), bidrar med mätbara resultatförbättringar (3,7 VS 3,4) och sammanfattat betyg (3,6 VS 3,5). Skillnaderna är överlag små även i andra liknande frågor men små företag är hela tiden lite mer positivt ställda. Totalt sätt torde alltså mindre företag kunna dra minst lika stor nytta av SAP som stora.

Om Stretchmätaren: Stretch genomför tillsammans med SAP-användarföreningen SAPSA en attitydundersökning kring SAP och trenderna inom affärssystem. Undersökningen kallas Stretchmätaren och är rikstäckande. De som har svarat på frågorna hos kunden är IT-chefer och arkitekter, slutanvändare, ”Super users” och IT-administratörer. Under våren 2010 har undersökningen genomförts för tredje gången och nu låg fokus på aktörer och faktorer runt om SAP, dvs SAP-konsulter, utbildning, användarföreningar, SAP som företag, hårdvara och organisation. Dessutom undersöktes attityden kring SAPs logistikapplikationer. Totalt deltog 375 personer i undersökningen och ca 100 företag representerades.

Kontaktperson Stretch: Magnus Högfeldt, affärsområdeschef och ansvarig för Stretchmätaren
mobil: 070-5528159
mail: magnus.hogfeldt@stretch.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • stretch
  • stretchmätaren
  • sap

Kontakter

Malin Anjou, VD Stretch AB

Presskontakt VD 070-549 61 30

Relaterat innehåll