Pressmeddelande -

Blekinge: Stort stöd för folkbildning bland politiker och allmänhet

Två nya Sifoundersökningar visar att både de politiker som är ansvariga för folkbildning i kommunerna och allmänheten är mycket positivt inställda till folkbildning. Bara i Blekinge deltog sammanlagt 450 612 deltagare i studieförbundens verksamheter under 2012. Trots detta har de kommunala anslagen till folkbildning i Sverige halverats på 20 år.

Enligt två nyligen genomförda Sifoundersökningar beställda av Folkbildningsförbundet är 97 procent av politikerna mycket eller ganska positiva till folkbildning. Samtidigt tycker 88 procent av allmänheten att studieförbunden är viktiga för samhället.

– Folkbildning har ett starkt engagemang och är en lång tradition i Sverige. Studieförbundens verksamhet bidrar till det livslånga lärandet och utvecklingen både i Blekinge och hela landet, säger Per-Inge Bäck, ordförande i Blekinge läns bildningsförbund.

Bara i Blekinge var det 30 120 deltagare i studiecirklar, 9 176 i annan folkbildning och 411 316 i ett kulturprogram under 2012. Ramarna för vilken typ av folkbildning som får stöd sätts av kommunpolitiker, ofta i samråd med studieförbund och folkhögskolor.

Den ena Sifoundersökningen, som riktades till de politiker som är ansvariga för folkbildning i kommunerna, visar att 3 av 5 anser att studieförbunden bidrar till lokal utveckling i hög eller mycket hög grad. Trots det har det kommunala genomsnittsbidraget till folkbildning per invånare i hela landet mer än halverats från 77 kronor 1992 till 35 kronor 2012. I Blekinge var det kommunala budgeterade genomsnittsbidraget per invånare 34,09 kronor under 2012.

– Trots folkbildningens starka ställning bland både politiker och allmänheten har bidragen till folkbildning sjunkit allt eftersom. För att kunna ha en bred folkbildningsverksamhet i hela landet är det viktigt att kommunerna inte fortsätter att minska bidragen, utan allra helst ökar dem, säger Peter Johansson, länsbildningskonsulent i Blekinge.

För mer information:
Peter Johansson, länsbildningskonsulent, 0455-305144, peter.m.johansson@folkbildning.net
Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare, 070-694 60 38, annelie@studieforbunden.se 
Anna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.se

Tabell antal deltagare och genomsnittligt budgeterat kommunalt bidrag per län och invånare 2012:
Antal deltagare per aktivitet står ej för unika deltagare, samma person kan alltså ha deltagit flera gånger i samma aktivitetskategori.

Län

Studiecirkel

Annan folkbildning

Kulturprogram

Budgeterat kommunalt bidrag kr/invånare

Blekinge

30 120

9 176

411 316

34,09 

Dalarna

52 954

29 791

710 020

41,29 

Gotland

11 118

7 704

210 748

50,05 

Gävleborg

69 571

23 916

888 698

41,58 

Halland

49 329

19 172

597 031

35,37 

Jämtland

21 370

12 101

359 605

48,75 

Jönköpings län

60 924

47 430

1 049 829

32,51 

Kalmar län

45 916

15 608

473 578

32,79 

Kronoberg

38 780

20 674

466 886

29,91 

Norrbotten

74 884

19 165

585 242

32,30 

Skåne

197 665

74 398

1 676 630

38,89 

Stockholms län

248 996

108 452

2 152 106

20,16

Södermanland

51 948

21 001

415 284

58,62 

Uppsala län

52 560

22 865

717 470

34,18 

Värmland

54 843

28 214

724 460

29,57 

Västerbotten

108 148

37 435

938 429

66,48 

Västernorrland

45 553

21 783

677 294

39,65 

Västmanland

73 981

15 368

348 092

38,06 

Västra Götaland

328 400

112 457

3 121 698

39,26 

Örebro län

64 104

25 785

656 096

36,07 

Östergötland

65 930

35 321

804 606

38,24 

Hela riket

1 747 094

707 816

17 985 118

35,02 


Fakta om folkbildning:
- Studieförbundens aktiviteter delas in i kategorierna studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildning. ”Annan folkbildning” är kurser som har ett annat format än studiecirklar, till exempel helgkurser.
- Under 2012 var det totalt 1 747 094 deltagare på studieförbundens studiecirklar, 707 816 deltagare på annan folkbildning och 17 985 118 deltagare på kulturprogram (källa: STUV2012).
- Det budgeterade genomsnittsbidraget till folkbildning per invånare i hela landet var 35,02 kronor under 2012. 1992 var det 77 kronor per invånare.

Fakta om Sifoundersökningen till folkbildningspolitiker:
- Här finns undersökningen ”Ansvariga politikers attityder till studieförbunden 2013”:http://www.studieforbunden.se/wp-content/files/Rapport_Politiker.pdf 
- Undersökningen till politiker genomfördes mellan 5-28 februari 2013.
- Undersökningen till politiker genomfördes med ordförande i den kommunala nämnd eller det beslutsfattande organ som hanterar folkbildningen på kommunal nivå.
- Totalt genomfördes 157 intervjuer via telefon, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 45,2 procent.

Fakta om Sifoundersökningen till allmänheten:
- Här hittas undersökningen ”Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013”:http://www.studieforbunden.se/wp-content/files/Rapport_-_allmnheten130402.pdf 
- Undersökningen till allmänheten genomfördes mellan 4-7 februari 2013.
- Undersökningen genomfördes med personer som var 15 år eller äldre. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer via telefon.


Regioner

  • Blekinge

Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige.

Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 

Presskontakt

Jimmy Blomqvist Larsson

Presskontakt Press- och opinionsansvarig Press Media Opinionsbildning 0707133150