Pressmeddelande -

Budgeten: Satsning på föräldralediga men urholkade generella anslag

I budgetpropositionen för 2020 finns ingen ökning av de generella anslagen till studieförbunden, men nya satsningar på utrikes födda föräldralediga och fortsatta resurser till Svenska från dag 1.

- Det är mycket positivt att regeringen nu tillför resurser till Svenska från dag 1 för asylsökande även för de kommande åren. Det är en verksamhet som gjort skillnad för över 170 000 personer. Nu kan vi underlätta starten i Sverige för många asylsökande även framåt, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Anslaget för särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare föreslås bli 150 miljoner kronor 2020. Av dessa ska 140 miljoner fördelas till Svenska från dag 1. Inom ramen för de särskilda insatserna tillkommer ett nytt stöd till Svenska för föräldralediga på 10 miljoner 2020. Regeringen motiverar med att satsningarna ska påskynda etableringen för föräldralediga i samhället, och att studieförbundens insatser ska förstärka redan pågående insatser och vara ett komplement till de offentliga aktörernas insatser.

- Det finns inget förslag i budgetpropositionen om att satsningen på folkbildning med utrikes födda kvinnor förlängs. Det innebär att verksamheten enligt plan kommer avvecklas under 2020. Vi tycker att verksamheten är viktig, framgångsrik och borde få fortsätta. Det som beskrivs som en satsning på föräldralediga tolkar vi som att insatsen ersätter den som drivits för korttidsutbildade kvinnor, säger David Samuelsson. 

Ingen uppräkning av de generella anslagen sker till studieförbunden. Det sammanlagda anslaget till folkbildningen föreslås bli 4 320 miljoner kr för år 2020, en ökning på 22 miljoner som kommer gå till kvalitetshöjande insatser inom folkhögskolan.

- Det är bekymmersamt att folkbildningsanslaget till studieförbunden urholkas genom att det inte räknas upp alls. Inflationen hyvlar av resurserna. I kombination med att kommuner och regioner sänker sina anslag blir effekten över tid att kvaliteten tunnas ur. Studieförbunden behöver ökade generella anslag. Nu sker riktade satsningar som i sig är positiva medan de fria resurserna i stället urholkas vilket vi beklagar, förklarar David Samuelsson.

I budgetpropositionen framkommer även att SCB får det samlade ansvaret för folkbildningens statistik och att Demokrati 100 år tillförs resurser. Folkbildningens gemensamma demokratiarbete sker i dag genom bland annat satsningen #ViMåstePrata. 

Läs Studieförbundens hela kommentar om budgetpropositionen i bifogad PDF-fil.

Länk Budgetpropositionen för 2020.

Kontakt Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson: 070-543 27 39, david@studieforbunden.se.

Ämnen

 • Vuxenutbildning

Kategorier

 • folkbildning
 • studieförbunden
 • studieförbundens bransch- och intresseorganisation
 • asylsökande
 • nyanlända
 • utrikes födda
 • etablering
 • integration
 • budget
 • budgetpropositionen 2020
 • regeringen
 • föräldralediga

Regioner

 • Västra Götaland

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi står för demokrati, folkbildning och kultur för alla. Verksamheten finns i landets alla kommuner.

Presskontakt

Jimmy Blomqvist Larsson

Presskontakt Press- och opinionsansvarig Press Media Opinionsbildning 0707133150