Pressmeddelande -

Ny folkbildningspolitisk plattform om morgondagens utmaningar

Få trender och tendenser går folkbildningen obemärkt förbi. Studieförbund och folkhögskolor verkar i vardagen; där livet pågår och nya behov uppstår. Folkbildningen har möjlighet att möta viktiga samhällsutmaningar och har en kanske mer betydelsefull roll än någonsin i de utmaningar vi står inför. Det är budskapet i plattformen Folkbildningens Vägval & Vilja som Sveriges 10 studieförbund och 150 folkhögskolor idag överlämnar till regeringen.

Vid Folkbildningsrådets representantskap idag antogs Folkbildningens Vägval & Vilja av företrädare för studieförbund och folkhögskolor och överlämnades till statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton.

Folkbildningens Vägval & Vilja är resultatet av ett omfattande remissarbete i folkbildnings-organisationerna och plattformen speglar bredden och räckvidden av profiler, målgrupper och verksamhetsformer i folkbildningen.

- Det är en styrka att vi gemensamt inom folkbildningen kan beskriva för beslutsfattare, hur vi kan och vill möta morgondagens utmaningar och vilka prioriteringar vi gör. Sverige behöver en stark folkbildning som tar sig an allt från ökad digital delaktighet till att motverka antidemokratiska krafter, säger Torsten Friberg, ordförande i Folkbildningsrådet.

Folkbildningens Vägval & Vilja har fokus på fem övergripande prioriteringar för den samlade svenska folkbildningen inför framtiden.

Bildning & sammanhang
Folkbildningen möter ett växande behov av bildning i en tid av informationsöverflöd och komplexa globala förändringar. Vi skapar förutsättningar för lärande som möter människors behov av sammanhang, insikt och personlig utveckling. Vi kan och vill möta behovet av lärande för hållbar utveckling - socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi har potential att erbjuda den djupare bildning som allt mer efterfrågas inom utbildning och näringsliv. Vi vill öka våra satsningar på kvalitetsutveckling, fortbildning, pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning. Vi vill se en folkbildningsforskning som kan spela en större roll för den pedagogiska utvecklingen inom folkbildningen och bidra till ökad förståelse för människors bildningsprocesser.

Tillgänglighet & delaktighet
Folkbildningen är en nyckelresurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället och synliggöra mångfaldens potential. Via folkbildningen finner människor vägar ut ur utanförskap, till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb. Vi kan och vill erbjuda möjligheter till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och för nationella minoriteter. Folkbildningen ska vara tillgängligför alla, och särskilt för dem som mött hinder i andra utbildningsformer eller har funktionsnedsättning. Vi kan och vill erbjuda möten som bygger sammanhållning och respekt mellan människor oavsett bakgrund. Vi kan och vill bidra till bättre folkhälsa och ökad digital delaktighet. Vi ska vara en kraft mot antidemokratiska tendenser i samhället.

Medborgare & civilsamhälle
Folkbildningen möjliggör för hundratusentals deltagare att mötas, organisera sig och påverka sitt samhälle. Vi ska möta framväxande engagemang i nya föreningar och rörelser med öppenhet och nyfikenhet. Vi vill öka vår närvaro där folkbildningen har vita fläckar och ge fler deltagare tillgång till bildningsprocesser för ett aktivt medborgarskap. Folkbildningen ska vara en samhällskritisk röst och lyfta fram folkbildningens och civilsamhällets betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Vi vill vara en spjutspets för idéutveckling och fortbildning bland huvudmännen och medlemsorganisationerna. Vi vill använda vårt transnationella arbete mer offensivt för att öka förståelsen för de globala och lokala sambanden. Folkbildningen vill vara en utvecklingsmotor i lokalsamhället. Vi vill tydligare ta plats i regionala samverkansprocesser kring kulturplaner och regionala kompetensplattformar, och förstärka dialogen på kommunal nivå.

Arbetsliv & livslångt lärande
Folkbildningen möter snabbt och flexibelt nya utmaningar på arbetsmarknaden och skiftande behov av kompetensutveckling. Inom folkbildningen stärker människor sina förutsättningar att få jobb, hittar motivation eller skaffar sig behörighet för vidare studier. Vi kan och vill göra det möjligt för fler som har kort eller ofullständig utbildning att hitta nya vägar framåt. Folkbildningen kan och vill ta ett ökat ansvar för att utveckla lärandeformer som passar och intresserar unga som riskerar arbetslöshet. Vi vill bidra till att utlandsfödda har tillgång till bra språkutbildning, samhällsinformation och andra bildningsinsatser som underlättar integrationen i Sverige. Vi vill ge fler unga och vuxna möjlighet att välja folkbildningen som utbildningsalternativ. Vi vill bidra till att göra det livslånga lärandet möjligt för alla och verka för en uppvärdering av icke-formellt och informellt lärande.

Kultur & kreativitet
Folkbildningen är Sveriges i särklass största kulturarena. Folkbildningen kan och vill vidareutveckla den positionen. Vi vill möta flermedborgares behov av kulturupplevelser och eget skapande. Folkhögskolor och studieförbund vill fortsätta vara livaktiga kulturellamötesplatser, utbildare och arbetsmarknad för professionella kulturverksamma i hela landet. Vi vill fortsätta vara en drivkraft för lokalkulturutveckling. Vi vill bidra med innovationskraft när efterfrågan på kreativitet växer. Vi vill bidra med mer läsfrämjande insatser. Viska arbeta med stor bredd i kulturverksamheten, men också möta högt ställda kvalitetskrav och förväntningar på fördjupning, inte minst inomde avancerade estetiska utbildningarna.

Hela plattformen Folkbildningens Vägval & Vilja finns här:


Kontakt:
Folkbildningsförbundets ordförande Annika Nilsson, annika.nilsson@abf.se, tel: 070-200 89 08
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), ordförande Kent Johansson, kent@johanssonsweden.nu, tel: 070-537 03 40
Folkhögskoleföreningen inom SKL, ordförande Åsa Kratz, asa.kratz@dll.se, tel: 070-176 32 14 Folkbildningsrådets ordförande Torsten Friberg, torsten.friberg@iogt.se, tel: 073-372 62 11


www.studieforbunden.se

www.rio-org.se

www.skl.se/kultur

www.folkbildning.se


Ämnen

 • Vuxenutbildning

Kategorier

 • studieförbundens bransch- och intresseorganisation
 • folkbildningens vägval och vilja
 • ny folkbildningspolitisk plattform
 • folkbildning
 • folkbildningspolitik
 • studieförbund
 • folkhögskolor
 • folkbildningsförbundet
 • folkbildningsrådet
 • rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
 • folkhögskoleföreningen inom skl

Den organiserade folkbildningen består i dag av tio studieförbund med verksamhet i alla kommuner och 150 folkhögskolormed deltagare från hela landet. Studieförbunden genomför tillsammans årligen cirka 280 000 studiecirklar, med över650 000 unika deltagare. Andra folkbildningsaktiviteter, i friare och flexiblare former än studiecirkeln, samlar varje år merän 700 000 deltagare. Över 300 000 kulturprogram lockar 18 miljoner besökare. Folkhögskolan är en egen skolform somerbjuder behörighetsgivande kurser, profilkurser och yrkesutbildningar. Folkhögskolorna når varje år närmare 90 000deltagare på korta kurser och cirka 28 000 på långa kurser. Till det kommer runt 240 000 deltagare i folkhögskolornaskulturprogram

Presskontakt

Jimmy Blomqvist Larsson

Presskontakt Press- och opinionsansvarig Press Media Opinionsbildning 0707133150