Pressmeddelande -

Nu påbörjas saneringen av det gamla sågverket i Ankarsvik

Efter provtagningar av marken vid det gamla sågverket i Ankarsvik har det konstaterats höga halter av framför allt arsenik men även tjärämnen i marken. Sanering av området kommer nu att genomföras med start under vecka 40 och sedan pågå till våren 2016.

Flera av de gamla sågverken i Sundsvall har lämnat efter sig föroreningar i marken. Detta för med sig risker för människors hälsa och för miljön. Sundsvalls kommun har som ambition att förbättra dessa områden. Med bidrag från Naturvårdsverket har kommunen genomfört provtagningar på Ankarsviks före detta sågverk, och konstaterat att där föreligger behov av sanering, som nu ska genomföras.

Jord forslas bort med pråm för att minska störningen i området
Föroreningarna förkommer ytligt i området, ned till cirka 1 meter djup under nuvarande marknivå. Saneringen kommer därför att göras som en grävsanering. För att minska risken för störning, i form av buller och damm, på omgivningen kommer den uppgrävda förorenade jorden att transporteras bort med pråm.

När föroreningarna är borta kommer ny jord att läggas på platsen. Tanken är att naturen skall återta området i sin egen takt med alskog och andra växter/blommor från omgivningarna. Det kommer inte att skapas några öppna gräsytor eller dylikt som kräver underhåll framöver.

Offentligt informationsmöte den 30/9
Saneringen kommer att innebära att ljudnivåerna i området blir högre än normalt. Arbetet kommer dock att följa Naturvårdsverkets föreskrifter om buller. Det kommer att förekomma bullrande arbeten som sortering av sten, körning med arbetsmaskiner, flisning av stubbar och grenar. Det finns även risk för spridning av damm till omgivningen.

Det kommande arbetsområdet kommer att vara inhägnat för att hindra eventuella olyckor. Framkomligheten i området kommer därför att vara begränsad. Firman som utför saneringen kommer att använda Korvettvägen för etablering av manskapsbodar, arbetsmaskiner mm.

För att ge boende i Ankarsvik en utförligare bild av saneringsarbetet kommer de att få ett informationsblad i sin brevlåda, och dessutom hålls ett offentligt informationsmöte på onsdag kväll den 30/9 på Ankarsviks Skola

Saneringen kommer att starta under september 2015 och hela saneringsarbetet bör vara klart under 2015 (beroende av väder och vind). Arbetet kommer vara helt klart under våren 2016.

___________________________________________________________________________

För mer information vänligen kontakta
Sven-Åke Westman, projektledare Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 060-19 12 66, e-post: sven-ake.westman@sundsvall.se

Eller läs mer på:
www.sundsvall.se/ankarsviksgamlasagverk

Kategorier

  • alnö
  • sundsvalls kommun
  • sundsvall
  • miljö
  • sågverk
  • ankarsviks sågverk
  • ankarsvik
  • sanering

Regioner

  • Sundsvall