Pressmeddelande -

Socialnämnden drar tillbaka överklagande i serveringsärende

Idag har socialnämnden i Sundsvall meddelat Kammarrätten i Sundsvall, att de drar tillbaka överklagandet av Förvaltningsrättens dom, som sa att Kim Nguyen vid restaurang White Tiger i Sundsvall ska beviljas serveringstillstånd. 

Överklagandet lämnades in av den förra socialnämnden som avslagit Kim Nguyens ansökan om serveringstillstånd. Nämnden menade att den sökande har sådana brister i sin förmåga att tala svenska, att hon inte kan kommunicera med tillsynsmyndigheter och gäster utan tolk.

Förvaltningsrätten säger i sin dom att något krav på att behärska svenska språket i tal inte finns uttryckt i nu gällande Alkohollagstiftning, därmed saknas grund för avslag av detta skäl.

Nuvarande socialnämnd, där koalitionen är i majoritet, delar Förvaltningsrättens bedömning att Kim Nguyens brister i talad svenska inte kan anses vara tillräckligt skäl för att inte bevilja serveringstillstånd.

Hon har dessutom genomgått kurser i alkohollagen med godkänt resultat. Proven innehöll såväl muntliga som skriftliga frågor. Kim Nguyen uppfyller i övrigt samtliga krav som ställs för att beviljas serveringstillstånd.

- Vi ser inte heller att näringslivspolitiska ställningstaganden gått före alkoholpolitiska, när vi beslutat att dra tillbaka överklagandet. Vi delar helt enkelt Förvaltningsrättens bedömning i ärendet, säger Else Ammor (M), ordförande i socialnämnden i Sundsvall.

Else Ammor anser att förra majoritetens ställningstagande gick stick i stäv med nuvarande ambition att skapa bra förutsättningar för näringsidkare och entreprenörer.

- Det är viktigt att vi som kommun gör allt som står i vår makt för att ge – inte minst de med utländskt ursprung – bästa möjliga förutsättningar att verka i Sundsvall, avslutar Else Ammor

Kim Nguyen har idag fått besked om att förvaltningsrättens dom står fast och att hon därmed får tillstånd att servera spritdrycker, vin och öl i restaurangen.

 Kontaktperson: Else Ammor (M), socialnämndens ordförande 070-190 50 07

 

Regioner

  • Sundsvall