Skip to main content

Samband mellan selenbrist och försämrad prognos vid hjärtsvikt

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2019 07:55 CEST

Martin Magnusson, överläkare inom kardiologi på Skånes universitetssjukhus, docent vid Lunds universitet. Foto: Lunds universitet, Kennet Ruona

Grundämnet selen finns i jorden och fungerar som en antioxidant, samt stärker immunförsvaret. Sedan 1960-talet är det känt att kronisk selenbrist leder till en aggressiv typ av hjärtsvikt kallad Keshans sjukdom, som framför allt drabbar barn och ungdomar i områden med selenfattig jord.

Men den nya studien, som publicerats i ansedda tidskriften Journal of the American College of Cardiology, är den första där selenbrist kopplas till försämrad prognos hos en större grupp hjärtsviktspatienter.

Forskarna har använt sig av data från den epidemiologiska hjärtsviktstudien The Heart and Brain Failure Investigation Study, HARVEST, för att titta närmare på sambandet mellan selenbrist och prognos vid hjärtsvikt. I den ingick 295 patienter som vårdats på Skånes universitetssjukhus. Patienternas medelålder var 74 år och 31 procent av dem kvinnor.

– Resultatet visar att om man som hjärtsviktspatient har låga nivåer av selen finns det ett samband med en ökad risk för återinläggning på sjukhus, eller död inom 30 dagar. Risken för dessa patienter var 32,4 procent, medan risken för patienter med höga selennivåer var 7,4 procent, säger Martin Magnusson, överläkare inom kardiologi på Skånes universitetssjukhus, docent vid Lunds universitet, clinical fellow vid Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM), och ansvarig för HARVEST-studien.

– Dessutom kunde vi se en försämrad livskvalitet och längre behandlingstid på sjukhus hos patienterna med låga selennivåer.

Öppnar för nya studier
Martin Magnusson betonar att studien enbart visar ett samband mellan brist på selen och återinläggning på sjukhus och död för patienter med hjärtsvikt.

– Vi vet ännu inte om det är brist på selen som har denna effekt på prognosen vid hjärtsvikt, eller om det är hjärtsvikten i sig som påverkar selennivåerna.

Det är inte heller studerat hur hjärtsviktspatienter skulle reagera på att behandlas med selen.
– Det är något att undersöka i framtida, randomiserade kliniska studier. Och det är viktigt att göra det, eftersom hjärtsvikt fortfarande är en sjukdom förenad med mycket dålig prognos samt den vanligaste orsaken till återinläggning på sjukhus för patienter över 65 år. Vi behöver hitta nya sätt att behandla denna folksjukdom, säger Martin Magnusson.

Fakta: hjärtsvikt

  • Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad. Den försämrade pumpfunktionen kan också bero på att hjärtmuskeln inte kan slappna av som den ska.
  • Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen. Hos personer över 80 år är förekomsten cirka tio procent. I Sverige finns ungefär 250 000 personer med symtomgivande hjärtsvikt, många av dessa vårdas inom slutenvården vid upprepade tillfällen.
  • I Skåne är cirka 26 000 personer drabbade av hjärtsvikt. Av dessa vårdades 7 200 patienter totalt 83 200 dygn inneliggande på sjukhus under 2018.

Källa: 1177.se, Sveriges kommuner och landsting, Skånes universitetssjukhus

För mer information kontakta:
Martin Magnusson, överläkare inom kardiologi på Skånes universitetssjukhus, docent vid Lunds universitet +46727120944. E-mail: martin.magnusson@med.lu.se

Kortfakta om studien

Ämne: Selen och prognos vid hjärtsvikt

STUDIEDESIGN (vetenskaplig metod)
Kvantitativ studie
Forskarinitierad studie

Observationsstudie (epidemiologisk undersökning)
Longitudinell
Kohortstudie
Patientgrupp/er: hjärtsviktspatienter


Publikation i Journal of the American College of Cardiology:
http://www.onlinejacc.org/content/74/7/1009?rss=1

Skånes universitetssjukhus (Sus) är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med rikssjukvård inom fyra områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö Högskola. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.