Gå direkt till innehåll
Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Pressmeddelande -

Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Den inträffade händelsen rör ett barn som beviljats insats i form av familjebehandling via socialtjänstens öppenvård.

Vid beslut om insats enligt socialtjänstlagen (SoL) ska insatsen också påbörjas direkt. Om en beviljad insats inte verkställs inom tre månader är kommunen skyldig att rapportera detta till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I det aktuella fallet dröjde det fyra månader från att beslut beviljades till dess att uppdraget mottogs av socialtjänstens öppenvård för genomförande. Kommunens interna utredning identifierar brister i myndighetsutövning och handläggning av ärendet och där verksamhetens rutiner och riktlinjer inte följts.

Verksamheten ser allvarligt på det inträffade och har vidtagna samt pågående åtgärder för att liknande händelse inte ska uppstå igen. Bland annat har åtgärder vidtagits för att se över arbetsbelastning och personalomsättning på enheten som beviljar insatser. Enheten arbetar också med att stärka kunskapen om vilka lagkrav som ställs på dokumentation inom socialtjänsten. Arbetssätt är också under implementering för hur enheten rapporterar ej verkställda beslut. Samtliga anställda inom verksamheten kommer också att få ta del av aktuell Lex Sarah-utredning i ett lärande syfte.

— I alla beslut vi gör inom socialtjänsten ska barnets bästa alltid beaktas och det har tyvärr inte tillgodosetts i det aktuella fallet. Men med vidtagna åtgärder och att verksamheten också infört strukturerade beslutsråd, där berörda enheter deltar, känner jag mig trygg med att alla ärenden framöver uppnår en enhetlig och rättssäker process, säger socialnämndens 1:e vice ordförande Anna Berg von Linde (M).

Det inträffade bedöms utifrån identifierade brister vara ett allvarligt missförhållande enligt bestämmelserna för Lex Sarah och därför rapporteras händelsen till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vid frågor, vänligen kontakta:

Marlene Andersson, socialchef
Tel: 0418-47 53 15
E-post: marlene.andersson@svalov.se

Anna Berg von Linde (M)
Socialnämndens 1:e vice ordförande
Tel: Tel: 0418-47 50 00 (växel)
E-post: anna.berg.von.linde@svalov.se

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Kontakter

Johan Wikström

Johan Wikström

Presskontakt Kommunikations- och servicechef Kommunikation 0418-47 52 62

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun

Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden