Gå direkt till innehåll
Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Pressmeddelande -

Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Det är tre olika Lex Sarah-anmälningar som inrapporteras till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Två inom äldreomsorgens verksamhet och en inom socialtjänstens verksamhet.

Anmälan inom äldreomsorgen

En av äldreomsorgens Lex-Sarah-anmälningar handlar om att en brukare inte fått tillräcklig hjälp med rehabilitering och omvårdnad. Det aktuella fallet rör en brukare med omfattande behov av omvårdnad i samband med hemtagning till särskilt boende från sjukhusvistelse. Kommunens egen utredning visar på att verksamheten delvis brustit i att säkerställa att man i god tid varit rustad för att ta emot brukaren och tillgodose behovet av omvårdnad på lämpligt sätt samt ge omvårdnadspersonalen rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete.

För att liknande händelser inte ska uppstå har äldreomsorgens verksamhet vidtagna och pågående åtgärder. Enhetschef, omvårdnadspersonal och legitimerad personal har upprättat en handlingsplan som beskriver brukarens behov av omvårdnad och hur insatserna ska utföras. Verksamheten har också förstärkt bemanningen på morgon och kväll.

Den andra Lex-Sarah-anmälningen inom äldreomsorgen är en händelse kopplat till trygghetslarm inom hemvården. Kommunens egen utredning visar på bristande följsamhet till såväl rutin för hantering av trygghetslarm i ordinärt boende som för rutin för kontakt med läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Verksamheten har även i detta fall vidtagna och pågående åtgärder för att förhindra liknande händelser. Till exempel pågår en övergripande risk- och händelseanalys gällande bristande hantering av insatsen trygghetslarm. Alla arbetsgrupper inom hemvården har informerats om vikten av känna till och följa rutinen för hantering av trygghetslarm. Verksamheten planerar ytterligare genomgång av aktuella rutiner för all omsorgspersonal som arbetar inom hemvården.

Anmälan inom socialtjänsten

Den tredje Lex-Sarah-anmälan handlar om inrapporterade avvikelser inom socialtjänsten. Totalt är det 11 avvikelser som inte tagits emot eller utretts enligt verksamhetens rutin. Enligt kommunens egen utredning är det ett flertal bakomliggande orsaker på organisatorisk nivå som bedöms ligga till grund för anmälan. Utredningen bedömer till exempel att bristande kompetens, hög arbetsbelastning och bristande styrning och ledning bidragit till de aktuella avvikelserna. Utredningen visar också på brister i kommunikationen inom såväl ansvarig enhet som inom socialtjänstens organisation.

Socialtjänsten har vidtagit åtgärder och har pågående åtgärder som ska förhindra att liknande situationer uppstår i verksamheten. För att åtgärda arbetsbelastning har konsulter och en ny 1:e socialsekreterare rekryterats. Under våren har ytterligare socialsekreterare med lång arbetslivserfarenhet också rekryterats. Dessutom är en ny enhetschef rekryterad.

Verksamheten har även implementerat en rutin för att varje månad mäta arbetsbelastningen inom enheten, vilket möjliggör för ledning att omfördela arbetet annorlunda. Regelbundna ärendegenomgångar med uppföljning har också införts i verksamheten.

— Socialnämnden, social sektor och respektive verksamheter ser allvarligt på de aktuella händelserna. Förutom redan vidtagna och planerade åtgärder kommer samtliga anställda också inom de aktuella verksamheterna att få ta del av sina lex Sarah-utredningar med syfte att uppmärksamma det inträffade, öka lärandet och förhindra att något liknande inträffar igen, säger Aase Jönsson (KD), socialnämndens ordförande.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Marlene Andersson
Socialchef
Tel: 0418-47 53 15
E-post: marlene.andersson@svalov.se

Aase Jönsson (KD)
Socialnämndens ordförande
Tel: 0418-47 50 00 (växel)
E-post: aase.jonsson@svalov.se

Fakta: lex Sarah

Lex Sarah är ett samlingsnamn för bestämmelser om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. Bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till IVO.

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Kontakter

Johan Wikström

Johan Wikström

Presskontakt Kommunikations- och servicechef Kommunikation 0418-47 52 62

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun

Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden