Pressmeddelande -

Ny lobbyingorganisation för Europas statsskogar

Medlemmar av den nybildade europeiska intressegruppen EUSTAFOR - the European State Forest Association – träffades på sin första stämma i början av maj. På dagordningen stod valet av ordförande för EUSTAFOR och en analys av statsskogarnas roll i EU. Sverige representerades av Sveaskog. För att kunna arbeta effektivt tillsammans och för att kunna driva frågor kring skogarnas betydelse för Europas natur, miljö, tillväxt och konkurrenskraft, har de finska, franska, lettiska statsskogsorganisationerna tillsammans med Österrikes ”Bundesforste (ÖBf)” bildat “The European State Forest Association”, EUSTAFOR. EUSTAFOR ska vara en röst för de europeiska statsskogarna inom EU, och en lobbyingorganisation med säte i Bryssel. Organisationen kommer att samarbeta med andra internationella intressegrupper såsom ”Confederation of European Forest Owners (CEPF)”. Vid det första stämman som hölls i Bryssel den 3 maj 2006 valdes Jan Heino från Forststyrelsen Finland till ordförande i EUSTAFOR. Övriga medlemmar i styrelsen är representanter för statsskogsbruken i Irland, Frankrike, Tyskland, Lettland, Österrike och Polen. Som företrädare för statsskogsbruket i Sverige deltog Sveaskog vid stämman. Sveaskog är medlem i organisationen, som är öppen för statsskogsorganisationer från alla 25 medlemsstater i EU samt europeiska länder utanför EU. Fokus för EUSTAFORs arbete under 2006/07 är att säkra virkesproduktionen i Europa genom en balanserad avvägning mellan miljö och ekonomi. Andra frågor är ökad användning av skogsbränsle som förnybar energikälla, en intensifiering av virkesforskning och implementeringen av Kyotoprotokollet på nationell skogsnivå. Ungefär 36% av Europas yta, ca 160 miljoner hektar, är täckt med skog. Skogen har stor betydelse som källa till ekonomisk tillväxt, som producent av förnybar energi, som plats för rekreation samt för bevarande av naturvärden och vilt. Europas statsskogsorganisationer säkerställer ett hållbart skogsbruk och naturskydd och garanterar att Europas skogar förblir tillgängliga. För mer information kontakta: Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel 070-334 15 16 Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 0708 -72 22 05

Ämnen

  • Politik