Pressmeddelande -

Unik satsning på gammelskogar och lövskogar

Sveaskogs avsättning av 300 000 hektar naturvårdsskogar innebär en omfattande satsning på att bevara gammelskog av gran och tall. Dessutom ingår en unik ambition att utveckla fler lövskogar, som det är brist på i Sverige. Sveaskog avsätter 300 000 hektar naturvårdsskogar. Dessa har nu valts ut efter ett flerårigt internt analysarbete. Räknat som bortfall av avverkningsvolymer, minus ersättning för naturreservat, innebär avsättningen en samlad investering för företaget på drygt 1 miljard kronor Därtill kommer ungefär 50 årsarbeten för såväl planering och inventering som genomförande av naturvårdande skötsel. - Investeringen är viktig. Den innebär att vi når vårt miljömål att använda 20% av Sveaskogs produktiva skogsmark för naturvård. Investeringen bidrar till ökad biologisk mångfald, rika skogsmiljöer för friluftslivet och bättre möjligheter för andra näringar såsom naturturism och rennäring att verka sida vid sida med skogsbruket, säger Gunnar Olofsson, vd för Sveaskog. Naturvårdsskogarna innebär att 200 000 hektar gamla gran- och tallskogar och 100 000 hektar lövskogar nu undantas från skogsbruk. Detta är landets hittills största samlade naturvårdssatsning nedan fjällen. Samtliga identifierade skogar med höga naturvärden på Sveaskogs marker finns med bland de utvalda naturvårdsskogarna. För att nå Sveaskogs miljömål har företaget kompletterat satsningen med skogar som har stor potential att utveckla höga naturvärden. Dessa består främst av lövskogar och lövrika skogar, som behöver naturvårdande skötsel för att bevaras. Lövsatsningen gynnar såväl hotade som vanliga arter i det svenska skogslandskapet, exempelvis öring, lunglav, stjärtmes, orre, aspfjäril och mindre hackspett. - För att underlätta en dialog kring vårt arbete offentliggör vi naturvårdsskogarna i en kartfunktion på vår hemsida. Vi sätter stort värde på synpunkter och förslag som kan bidra till att ytterligare höja kvaliteten i våra naturvårdsavsättningar, poängterar Gunnar Olofsson. Utöver naturvårdsskogarna sätter Sveaskog av 36 ekoparker, om 175 000 hektar. Därtill lämnas gamla träd, kantzoner och trädgrupper vid avverkning motsvarande en areal på 250 000 hektar. Totalt uppgår Sveaskogs naturvårdsareal till 650 000 hektar nedan fjällen. På Sveaskogs hemsida www.sveaskog.se finns bland annat: • Länsvis fakta om naturvårdsskogarna • Högupplösta foton och diagram • Karta och fakta om naturvårdsskogarna För mer information kontakta: Stefan Bleckert, naturvårdschef Sveaskog, tel. 070-666 82 10 Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 08-655 91 06, 070-872 22 05 Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 3,4 miljoner hektar produktiv skogsmark och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Vi arbetar med markaffärer och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat med stor miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. Företaget omsätter 6 miljarder kronor och har cirka 730 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se.

Ämnen

  • Miljö, energi