Gå direkt till innehåll
Vad gäller kring radon på skolor och offentliga lokaler – hur kan myndigheter samarbeta bättre

Pressmeddelande -

Vad gäller kring radon på skolor och offentliga lokaler – hur kan myndigheter samarbeta bättre

Svensk radonförening ser med oro på att Sveriges största arbetsplats: skolan, verkar ha stora problem med höga radonhalter landet över. I lokalnyhet efter lokalnyhet rapporteras att skolor runt om i landet verkar ha för höga radonhalter. Det skulle behöva göras ett stort radonmätningsarbete och efterföljande arbete som får ner radonhalterna i flera skolor. Alltför många förskolor och skolor har för höga radonvärden. Radonhalterna i skolor och förskolor ska hållas under 200 Bq/m3 enligt Strålskyddsförordningen.

-Tyvärr är det vanligt med förhöjda radonhalter i svenska skolor. Statistik baserad på radonmätningar som genomförts mellan år 2017 och 2020 visar att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m³, fortsätter Dag Sedin.

Många verkar också fråga sig vad gäller kring radon på skolor och offentliga lokaler.

Kommunen och vanligtvis dess miljökontor ansvarar för radontillsynen på skolor och förskolor där eleverna vistas. De ansvarar även för tillsynen av offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde. Arbetsmiljöverket kräver dessutom att alla arbetsgivare ska bedöma risken för förhöjd radonexponering för sina arbetstagare, vilken naturligtvis även gäller lärare eller annan personal i skolor eller offentlig miljö.

Det är viktigt att vid mätning av skolor och förskolor att göra en heltäckande mätning som innefattar både elever och personal. Detta görs genom en ackrediterad årsmedelvärdesmätning av radonhalten. Om mätningarna visar att nivån överskrider referensnivån gör en tidsupplöst radonmätning för beräkna radonhalten under skoltid/arbetstid. Är radonhalten förfarande för över referensnivån på 200 Bq/m3 ska åtgärder vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån. Om detta ej går ska anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

En fråga vi ställer oss är hur kan myndigheter samarbeta bättre.

-En ny vägledning för radonmätning i skolor och förskolor togs fram under hösten 2022 av Strålskyddsmyndigheten. Det är bra myndigheterna ligger på genom att ta fram en ny vägledning och tydligtvisar man vilket ansvar som finns. Det finns dock en oro från vår sida med vägledningen eftersom det inte finns ett krav på att alla klassrum med markkontakt skall mätas. Det räcker inte att mäta var 5:e klassrum, säger Dag Sedin ordförande

Svensk radonförening.

-En tydlig brist i metodbeskrivningen vi ser är att fokus är i de klassrum där barn vistas längst tid. Skolan är landets största arbetsplats så självklart borde även utrymmen där lärare spenderar större delen av sin arbetstids mätas såsom gympasalar, slöjdsalar, bildsalar mfl, fortsätter Dag Sedin.

-Med tanke på att ca 500 svenskar varje år drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon borde verkligen mätning och sanering av radon prioriteras mer av myndigheter och arbetsgivare, avslutar Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

Ämnen


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige