Pressmeddelande -

Ett steg på vägen

Idag presenterade regeringen sin infrastrukturproposition "Framtidens resor och transporter" med satsningar på vägar och spår under åren 2010-2021.
- Innehållet är ett steg i rätt riktning på väg mot ett klimatsmart samhälle, men det saknas en tydlig kollektivtrafikprofil, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik, i en kommentar.

- Det är glädjande att se att regeringen vill satsa på drift och underhåll. 200 miljarder kr till spår och vägar bidrar till att vårda den infrastruktur vi redan har och som måste vara pålitlig för våra resenärer, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Men Svensk Kollektivtrafik konstaterar att nivån på investeringarna, 217 miljarder kr, kunde varit högre. Kollektivtrafikbranschen jobbar i riktning mot en fördubbling av kollektivtrafiken och i det arbetet spelar exempelvis tillgång till mer spårkapacitet en viktig roll. Vår önskade nivå var därför 280 miljarder kr.

I propositionen tar regeringen upp betydelsen av kollektivtrafik för att klara av klimatutmaningen och nämner behovet av investeringar i infrastruktur. Regeringen skriver vidare att kollektivtrafiken utgör ett viktigt medel för att uppfylla de transportpolitiska målen och därigenom åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. För att fler bilister ska kunna välja kollektivtrafiken påtalar regeringen att kollektivtrafikens kapacitet bör fördubblas. Detta skulle kräva omfattande investeringar i bl a infrastruktur. Därför efterlyser Svensk Kollektivtrafik en tydligare kollektivtrafikprofil i skrivningarna om de satsningar som ska inrymmas i de 217 miljarderna.

- Vi ser dock fram emot att i den kommande åtgärdsplaneringen få vara delaktiga i arbetet och gemensamt arbeta för klimatsmarta investeringar, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

För mer information:
Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, tfn 070-528 08 70

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Medlemsföretagen, trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.

Ämnen

  • Transport

Kontakter

Anita Stenhardt

Presskontakt Kommunikationschef