Pressmeddelande -

Fler beredda att resa med kollektivtrafiken för miljön

Siffror från Naturvårdsverket visar att andelen som är beredda att resa med kollektivtrafiken för att bidra till en bättre miljö har ökat från 45 procent 2007 till 54 procent i år.
- Detta är glädjande och visar att vår branschgemensamma satsning för att fördubbla kollektivtrafiken ligger helt rätt i tiden, säger Charlotte Wäreborn Schultz, VD för Svensk Kollektivtrafik.

Naturvårdsverkets årliga undersökning som presenterades idag visar också att fler väljer att resa med tåg istället för flyg och att fler är beredda att köra bil i mindre utsträckning.

- Vi har inom de fyra branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR), Branschföreningen Tågoperatörerna och Svenska Taxiförbundet tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) satt ett mål om att fördubbla kollektivtrafikresandet till år 2020. Beräkningar visar att en fördubbling av kollektivtrafikresandet skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen från persontrafiken med cirka 23 procent, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

Handlingsprogrammet för en fördubblad kollektivtrafik presenterades för infrastrukturminister Åsa Torstensson under våren och branschen arbetar nu skarpt med att genomföra programmets olika delar. Bland annat ingår ett flertal pilotprojekt där man visar exempel på hur resandet med kollektivtrafiken kan öka.

- Vi ser redan nu en resandeökning med kollektivtrafiken i landet. Men för att denna positiva utveckling ska kunna fortsätta kommer vi att behöva stöd av regeringen i form av förändrade skatteregler och infrastruktursatsningar som exempelvis utökad spårkapacitet, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

Länk till Naturvårdsverkets undersökning
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-press/Pressmeddelanden/Allt-fler-beredda-minska-sin-klimatpaverkan/

Länk till handlingsprogrammet för fördubblad kollektivtrafik
http://www.svenskkollektivtrafik.se/Hjartefragor/

För mer information:
Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, tfn 070-528 08 70

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Medlemsföretagen, trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.

Ämnen

  • Miljö, energi

Våra medlemmar, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag, erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik. 

Kontakter

Anita Stenhardt

Presskontakt Kommunikationschef