Pressmeddelande -

Svensk Kollektivtrafik efterlyser besked från regeringen

Flera politiska partier har hakat på det förslag om att fördubbla kollektivtrafiken i Sverige fram till 2020 som en enad kollektivtrafikbransch överlämnade i maj till Infrastrukturminister Åsa Torstensson. I ett öppet brev till Åsa Torstensson efterlyser branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik regeringens mål för kol-lektivtrafikens utveckling.

- De kommande propositionerna när det gäller infrastruktur och klimat tilldrar sig stort intresse runt om i landet och förväntningarna är höga. Från oss som företräder ett långsiktigt hållbart transportsystem handlar det inte bara om storleken på anslagen för vägar och järnvägar utan också om att propositionerna får en tydlig kollektivtrafikprofil, säger Christer G Wennerholm, ordförande i Svensk Kollektivtrafik.

- I ett öppet brev idag till Åsa Torstensson ställer vi frågan på sin spets. Vi vill veta om regeringen är beredd att ställa upp på fördubblarmålet så att vi kan få en bred blocköverskridande uppslutning i riksdagen, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

I brevet till Åsa Torstensson presenterar Svensk Kollektivtrafik en rad konkreta förslag:

  • Infrastrukturpropositionen måste få en tydlig kollektivtrafikprofil och innehålla satsningar på en sådan nivå att det skapar förutsättningar för att råda bot på dagens framkomlighets- och kapacitetsproblem på spår och väg och att fördubbla kollektivtrafikresandet.
  • Under ordförandeskapet i EU 2009 ska Sverige bli det goda exemplet på att man vill och kan använda kollektivtrafiken som ett strategiskt verktyg för att nå de angelägna samhällsmålen. Regeringen bör avsätta en "kollektivtrafikmiljard" för att sätta fart på en eller ett par piloter som kan ge Sverige internationell lyskraft.
  • Inför ett avståndsbaserat reseavdragssystem som är oberoende av val av färdmedel.
  • Ändra skattereglerna så att arbetstagare som får ett månadskort till kollektivtrafiken subventionerat från sin arbetsgivare slipper förmånsbeskattning.
  • Använd fordonsbeskattningen som ett strategiskt verktyg för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och uppnå övergripande miljömål.
  • Se över planreglerna så att kommunerna kan ställa krav på finansiering av kollektivtrafik i samband med etablering av kraftigt trafikalstrande verksamheter.
  • Forsknings- och utvecklingsinsatser ska stötta branschens omdaning till en ny servicekultur genom en kraftsamling på "fördubblingsforskning".

För mer information: 

Håkan Filipsson, pressekreterare åt Christer G Wennerholm, tfn 070-737 41 90
Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, tfn 070-528 08 70

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Medlemsföretagen, trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken. 

 

Ämnen

  • Transport

Kontakter

Anita Stenhardt

Presskontakt Kommunikationschef