Gå direkt till innehåll
Fotograf: Angelica Klang (Janet Cunningham)
Fotograf: Angelica Klang (Janet Cunningham)

Pressmeddelande -

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

Läkaresällskapet uppmärksammar och belönar god medicinsk forskning på olika sätt. Särskilt forskning av klinisk karaktär som är av mycket stor betydelse för utvecklingen inom hälso- och sjukvården.  

– Ansökningarna håller mycket god kvalitet, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Vi stödjer framför allt forskare i början av deras karriär och forskning av klinisk relevans, eftersom den är av så stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården. Med Translationella priset uppmärksammar vi forskning av hög och mer omedelbar nytta för sjukvården, avslutar han.

Priset för bästa projektansökan, 100 000 kronor, går i år till Petter Brodin, läkare och forskarassistent på Science for Life Laboratory, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet Solna, för projektet ”A systems biology approach to monitoring the immune system in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation”. Translationella priset till docent Janet Cunningham, Allmänpsykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala, för projektet ”Immunopsychiatry and the biology of severe mental illness”.

Ambitionen med Petter Brodins projekt är att göra människors komplexa immunsystem mer begripliga och dess responser mer förutsägbara. Detta kräver stora datamängder och modern dataanalys.

– Ju fler patienter vi studerar, desto bättre blir vi på att särskilja friska ifrån sjuka immunsystem, säger Petter Brodin. I framtiden hoppas vi att detta kan leda till nya terapier, rätt terapi till rätt patient och tidigare upptäckt av allvarliga komplikationer, fortsätter han. Detta är applicerbart på alla patienter med sjukdomstillstånd och behandling som involverar immunsystemet, det vill säga autoimmunitet, allergier, infektioner och cancer.

Forskargruppen kombinerar denna och andra moderna tekniker med analytiska metoder som till exempel maskininlärning och artificiell intelligens för att försöka finna mönster som särskiljer olika grupper av patienter och är kopplade till kliniskt utfall. I en studie följs immunsystemets utmognad hos stamcellstransplanterade patienter med leukemi och ett flertal tidigare okända exempel på störd utmognad och reglering har kunnat påvisas. Sådana mönster skiljer patienter som erfar komplikationer ifrån andra som enkelt tar sig igenom behandlingen och bidrar med nya kunskaper som kan leda till ny behandling.

Mottagaren av det Translationella priset, Janet Cunningham är också fokuserad på att förstå komplexiteten i immunförsvaret fast med fokus på psykisk ohälsa. Patientgruppen hon studerar har allvarlig psykisk sjuklighet i ung ålder. Genom att göra upprepade undersökningar över tid av inflammatoriska markörer hoppas hon kunna identifiera sjukdomsmarkörer och på så vis förbättra den psykiatriska diagnostiken.

– Det är både hedrande och uppmuntrande att tilldelas priset, säger Janet Cunningham när hon får beskedet. Projektet syftar till att kunna identifiera subgrupper av patienter med missriktad aktivering av immunsystemet för att i förlängningen kunna välja rätt typ av immunoterapi. 

Diagnostik och monitorering av psykiatriska förlopp har i stort sätt uteslutande vilat på observation och utfrågning av patient och närstående. De senaste tio årens forskning indikerar tydligt att det finns biologiska subgrupper med klinisk relevans. Att förstå de sjukdomsmekanismerna kan leda till nya behandlingsalternativ för patienter med terapiresistens.

– Det skulle inte varit möjligt att genomföra projektet utan de goda samarbeten som har utvecklats mellan Uppsala Universitet och verksamhetsområdet Psykiatri på Akademiska sjukhuset, samt alla patienter som delar med sig av sin tid och sina erfarenheter, säger Janet Cunningham. Resultaten från våra preliminära data ger en tydlig indikation att projektets mål är nåbara, avslutar hon.

Priserna delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november.

MER INFO

Petter Brodins forskargrupp utvecklar experimentella och framförallt dataanalytiska metoder för att försöka förstå sammansättning och funktion hos människors immunsystem. Detta system är otroligt komplext, består av många interagerande cellpopulationer och proteiner som cirkulerar igenom kroppen. För att förstå hur balansen mellan olika celltyper är reglerad vid hälsa och sjukdom måste alla olika typer av celler och relevanta proteiner mätas samtidigt ur samma blodprov. Tack vare ny teknik, som till exempel masscytometri är detta nu möjligt. 

Petter Brodin nås på 08-524 813 96, petter.brodin@ki.se eller petter.brodin@scilifelab.se


Janet Cunningham är docent i experimentell psykiatri med grundutbildning i mikrobiologi och immunologi.och disputerade i preklinisk endokrin-onkologi. Som AT-läkare, blev hon begeistrad av psykiatri och är nu snart specialist i psykiatri..

Sedan oktober 2012 har Janet Cunningham drivit en systematisk insamling av journaldata och biologiskt material från patienter med olika psykiatriska symptombilder. Sedan januari 2015, har hon skapat en särskild mottagning för att utreda och behandla patienter med etablerad eller misstänkt immunmedierad sjukdom i nervsystemet som ger upphov till psykiska symptom.

Immunsystemet kommunicerar direkt med nervceller i hjärnan som i sin tur kommunicerar med kroppen direkt och via hormonella system. Inflammation kan påverka dessa system och störa tankar och beteenden, vilket i vissa fall kan yttra sig som psykiska symtom. Ett friskt immunförsvar ska kunna reagera kraftfullt på hot men ska också kunna stängas av när faran är över. Till exempel blir en person som fått influensa är sjuk under tiden viruset bekämpas men blir sedan åter frisk. I det här projektet testar vi hypotesen att både missriktad aktivering och otillräcklig avaktivering av immunreaktioner kan vara kopplade till psykisk sjukdom. Otillräcklig avaktivering av inflammatoriska processer kan ge en sjukdomskänsla som förlängs över tid och som hos vissa individer kan utvecklas till depression. Tidigare, trodde man att blodhjärnbarriären hindrade passage av signalmolekyler, immunceller och antikroppar till hjärnan men nu vet vi att barriärfunktionen kan rubbas och påverka hjärnans funktion. I det här projektet tittar man bland annat på de strukturer i de celler som förser kroppen med energi (mitokondrierna) för att kunna förstå orsaken till de immunologiska förändringar man ser. Vetenskapligt välgrundade behandlingsriktlinjer saknas för psykisk sjukdom orsakade av immunreaktioner, men i fallstudier har aggressiv immunoterapi haft god effekt.

Janet Cunningham nås på 018-611 21 42 alternativt janet.cunningham@neuro.uu.se eller janet,cunningham@akademiska.se

Ämnen

Kategorier


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Relaterat innehåll

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige