Gå direkt till innehåll
Nationellt vårdprogram för ökad folkhälsa

Pressmeddelande -

Nationellt vårdprogram för ökad folkhälsa

Kunskapsstyrning och kunskapsstyrningsorganisationen är högaktuella ämnen inom Svenska Läkaresällskapet (SLS) och frågor som engagerar en stor del av läkarkåren som efterlyser ökad delaktighet. SLS välkomnar därför möjligheten att kvalitetsgranska nytt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor.

– Det är av största vikt att berörda föreningar i SLS får möjlighet att granska och ge synpunkter på nationella vårdprogram utifrån sina expertkompetenser, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Det är ju trots allt professionen som beforskar medicinska problem i hälso- och sjukvården och som tar fram och omsätter ny kunskap i vårdens vardag. Det är också läkarprofessionen som tillsammans med andra professioner tar fram underlag till eller utarbetar egna riktlinjer, rekommendationer och vårdprogram baserade på den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen.

Svenska Läkaresällskapet har nyligen medverkat i kvalitetsgranskningen av vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling.

– Vi välkomnar att nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor, prevention och behandling införs och förväntar oss att det kommer att ge vägledning för hur hälso- och sjukvårdens arbete med ohälsosamma levnadsvanor kan ske i det dagliga arbetet, säger Anna Kiessling, ordförande i SLS kommitté för prevention och folkhälsa. Det i sin tur kan bidra till och möjliggöra en mer jämlik och strukturerad vård som fortlöpande kvalitativt utvecklas och förbättras.

Men för att lyckas med detta efterlyser SLS tydligare konkreta förslag på hur det nationella vårdprogrammet ska implementeras på regional nivå.

– Det behövs riktlinjer för hur implementeringen ska genomföras och följas upp, annars finns risk för att detta blir ännu en hyllvärmare eller att implementeringen får ojämnt och varierat genomslag i nya effektiva arbetssätt, vilket i sig i stället kan leda till fördjupade hälsoklyftor, säger Anna Kiessling. De krävs ett systematiskt införande, återkommande avstämningar och utvärderingar som leder till lärande för både enskilda medarbetare och ledning om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

SLS poängterar även att professionerna i sjukvården måste ges förutsättningar för kontinuerlig fortbildning för att lyckas med implementeringen.

– Vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen har kompetens nämns återkommande och vi ställer oss då frågan, vem ska säkerhetsställa och hur ska det säkerhetsställas, att kompetensen finns hos personalen och att det sker en fortlöpande vidareutbildning som ökar kompetensen inom området hur man ska arbeta med hälsosamma levnadsvanor? Vi saknar helt enkelt en plan för hur det ska gå till och ges utrymme både tidsmässigt och ekonomiskt, avslutar Anna Kiessling.

Läs mer i SLS remissvar

Ämnen

Taggar


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Presskontakt

Tobias Alfvén

Tobias Alfvén

Ordförande Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet 08- 440 88 68 Kommunikationsansvarig Jaana L. Bergqvist
Anna Kiessling

Anna Kiessling

docent i kardiologi, projektledare för Levnadsvaneprojektet Levnadsvaneprojektet 08-440 88 93

Läkarnas oberoende vetenskapliga prfessionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige