Pressmeddelande -

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Svenska PEFC har beslutat att plantor behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019. Beslutet gäller också ombehandling i fält med kemiska insekticider.

- PEFC har länge verkat för ett skogsbruk som är fritt från giftiga kemikalier av hänsyn både till människor och miljö. Via vår certifiering av skogsentreprenörer har vi haft en unik möjlighet att driva på utvecklingen med krav på exempelvis miljöanpassade oljor och förbud mot etylenglykol i kylsystemen. Nu tar vi nästa steg och blir helt giftfria på plantsidan också, säger Sture Karlsson, ordförande i Svenska PEFC.

Enligt Svenska PEFC:s Skogsstandard ska PEFC-certifierade företag bland annat verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för lagstiftning och god branschpraxis. För PEFC-certifierade skogsägare gäller idag att giftiga medel för bekämpning av skadegörare endast får användas när andra lämpliga metoder inte finns att tillgå. Beslutet att nu helt förbjuda användning av insekticidbehandlade plantor i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019 innebär en ytterligare skärpning av certifieringsstandarden.

Beslutet fattades av PEFC:s styrelse den 3:e april och innebär också att inte heller ombehandling av plantor i fält med kemiska insekticider är tillåten inom det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019.

För mer information kontakta:

Christina Lundgren, VD Svenska PEFC
Tel: 070 380 83 84, E-post: christina.lundgren@pefc.se

Webb: pefc.se

Fakta – skador på skogsplantor på grund av snytbagge

Snytbaggens gnag på barrträdsplantor ger skador som kostar svenskt skogsbruk flera hundra miljoner kronor årligen. Plantorna dör efter att skalbaggarna gnagt av barken runt stammen. Tidigare var kemiska insekticider det enda alternativet för att skydda plantor mot snytbaggegnag, men bransch och forskning har arbetet hårt för att få fram alternativ. Olika typer av mekaniska skydd, beläggningsskydd och barriärskydd är nu på väg att ersätta de kemiska skydden, helt eller delvis.

Källa: snytbagge.slu.se

Ämnen

  • Naturresurser

Om PEFC skogscertifiering

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) verkar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter. PEFC-certifieringen i Sverige omfattar 15,9 miljoner hektar skogsmark, 3400 entreprenörer och fler än 47 000 anslutna fastigheter. PEFC globalt omfattar 309 miljoner hektar och bygger på nationellt och lokalt framtagna standarder som uppfyller internationella krav på hållbarhet i skogen, transparens samt oberoende och ackrediterad tredjepartspartscertifiering.

www.pefc.se

Kontakter

Christina Lundgren

Presskontakt Nationell sekreterare 070-380 83 84

Thomas Löwenberg

Presskontakt Marknads- och kommunikationsansvarig +46702255728