Pressmeddelande -

Ny studie: Brister i biståndet genom privata aktörer

Svenska kyrkan och Diakonia lanserar idag studien ”Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd - en kartläggning”. Den visar på brister i uppföljningen och frågetecken kring hur bistånd via det svenska näringslivet bidrar till fattigdomsbekämpning – vilket är målet för det svenska biståndet. Studien lanseras på ett seminarium i Kulturhuset i Stockholm. 

Svenska kyrkan och Diakonia presenterar idag en gemensam studie om biståndet  som kommer privata aktörer till del. Granskningen visar att en övervägande majoritet av projekten som utvärderats antingen har svårt att uppvisa utvecklingsresultat, eller helt saknar utvecklingseffekter. Ett annat generellt problem för flertalet projekt är att mätningen av resultaten är bristfällig. Det är också svårt för oberoende granskare att få insyn i biståndsverksamheten när det sker genom privata aktörer.

– Biståndet skall gynna fattigdomsbekämpning och främja fattiga människors egna förmågor att lyfta sig ur fattigdom. Allt bistånd i samarbete med privata aktörer och näringslivet måste granskas utifrån det perspektivet, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Diakonia och Svenska kyrkan föreslår i sina rekommendationer att regeringen för att säkerställa kvalitet i statligt bistånd som förmedlas via privata aktörer ska:

  • Säkerställa att man mäter utvecklingseffekter. Alla biståndsinsatser genom privata kommersiella aktörer måste ha ett tydligt formulerat och mätbara mål som bidrar till att minska fattigdomen.
  • Följa upp utvärderingar. Alla biståndssatsningar genom privata kommersiella aktörer bör liksom övrigt bistånd utvärderas kontinuerligt och slutsatserna och lärdomarna bör vara vägledande när man beslutar om nya insatser.
  • Öka transparensen i bistånd som förmedlas av privata aktörer. Studien visar att flera av aktörerna brister i transparens. Regeringen bör utveckla en plan för hur och när affärssekretess är relevant. Skapa omedelbart regler som gör det omöjligt att placera svenska biståndsmedel i skatteparadis eller att biståndsmedel aldrig får främja skatteflykt eller skatteplanering. Säkerställa att målet att bekämpa fattigdomen alltid sätts främst och överordnas svenska exportintressen. Flera av insatserna som hittills genomförts av privata näringslivsaktörer är också exportfrämjande. Regeringen måste lyfta målkonflikter och säkerställa att utvecklingsmålen sätts främst.

– Det finns en stor potential för privata kommersiella aktörer i det svenska biståndet. De kan genomföra aktiviteter som civila samhället och regeringar inte kan. Men vi efterlyser en process där regeringen ser till att lärdomarna och utvecklingsmålen genomsyrar statligt bistånd som kanaliserats via dem.  De kommersiella aktörerna handskas precis som frivilligorganisationer med skattepengar och behöver vara transparenta, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Studien lanseras på ett seminarium i Kulturhuset i Stockholm idag kl 15.00.

För mer information, kontakta:

Svenska kyrkan

Erik Lysén, internationell chef, via pressekreterare Stefan Håkansson 0768-00 01 02 eller

Sofia Svarfvar, handläggare för global ekonomi, 0768-03 41 08

Diakonia

Pressekreterare Erika Bergman 070 442 14 84 eller

Magnus Walan, politik- och påverkansansvarig, 070 853 93 05    


Kategorier

  • fattigdomsbekämpning
  • bistånd
  • näringsliv
  • swedfund
  • svenska kyrkan

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95

Relaterat innehåll