Gå direkt till innehåll
Preliminär årsrapport av omkomna genom drunkning 2018

Pressmeddelande -

Preliminär årsrapport av omkomna genom drunkning 2018

Enligt Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport omkom 135 personer i drunkningsolyckor 2018. Det är det tredje högsta antalet omkomna under 2000-talet. Knappt en tredjedel av dessa, 49 personer, härrör till badolyckor. 63 av dödsolyckorna inträffar i sjöar, 110 personer är av manligt kön och 35 personer är över 70 år. 13 personer är under 19 år vilket är det högsta antalet barn och ungdomar som förolyckats sedan 2015. Dödsolyckorna på is summerar till 15 personer. En av få positiva utvecklingar är den som pekar på det kraftigt minskade antalet dödsolyckor i samband med aktiviteter med fritidsbåtar, 12 personer omkommer vilket är det lägsta registrerade antalet genom tiderna.

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor är på en nivå som måste betraktas som helt oacceptabel för ett land som Sverige. Året inleddes med många omkomna i isolyckor (nio personer i januari) då höga flöden i vattendrag i kombination med stora temperaturvariationer gjorde isarna svårbedömda i mellan och södra Sverige. En relativt lugn vår ersattes snabbt av härliga lufttemperaturer i maj vilket resulterade i att så många som 21 personer omkom i drunkningsolyckor varav 10 i badolyckor. Tyvärr fortsatte sommarens utveckling i samma anda. Totalt skördade den extrema sommaren 92 människoliv under perioden första maj till och med sista augusti.

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! För att det ska kunna ske ser Svenska Livräddningssällskapet som högsta prioritet att följande strategiska åtgärder och insatser behöver komma på plats.

Ökad kunskap om bakomliggande faktorer och orsakssamband behöver kartläggas bättre. Vi vet idag relativt lite om orsaker till drunkning och optimala preventiva åtgärder i en Svensk kontext. Att över tid systematiskt inhämta, sammanställa och analysera relevant statistik från alla inblandade myndigheter är helt avgörande för att kunna förstå orsakssamband och fatta väl underbyggda beslut. 

Bättre samverkan för att lära av varandras erfarenheter är ofta ett vinnande koncept. I kampen för att rädda liv är många aktörer inblandade, allt ifrån enskilda personer som upptäcker och larmar om händelsen till statliga och kommunala myndigheter såväl som försäkringsbolag och näringsliv. Hela kedjan behöver identifieras och koordineras för att optimera insatserna. Multilaterala samarbeten är helt nödvändigt för att optimera prevention och framtida räddningsinsatser.

Riktade budskap, till specifika målgrupper som evidensbaserat och informativt beskriver hur man kan undvika faror kan öka medvetenheten och minska dödsfallen. Ökad simkunnighet, användandet av flytväst och undvikande av alkohol är självklarheter liksom uppdaterade kunskaper om hjärt-lungräddning (HLR) om olyckan är framme. Alla vi som verkar för att människor ska få en tryggare vistelse i, på och vid vatten vet att de flesta drunkningsolyckor är möjliga att förhindra och att tidiga insatser redan på olycksplatsen räddar liv, kunskapen behöver komma fler till del.

Riktade medel för drunkningspreventivt arbete behöver allokeras. Arbetet med att kartlägga, sammanställa, analysera och nå ut till allmänheten är viktigt och kan inte längre nedprioriteras. I ett land som Sverige är det hög tid att avsätta riktade medel för drunkningsprevention. Ett liv värderas utifrån samhällsekonomiska aspekter till ungefär 22 miljoner kronor. 2018 kostade drunkningsdöden samhället 2,9 miljarder. Detta är för mycket, för många dödsfall och ett allt för stort lidande.

En Nationell Strategi för Drunkningsprevention i nära samverkan mellan berörda vattensäkerhetsorganisationer och myndigheter är nödvändig för att öka kunskapen och minska antalet döda och skadade vid drunkning. Vikten av att högsta beslutande nivå i samhället tar sig an arbetet genom att tydliggöra syfte och mål i övergripande styrdokument är av största vikt för att på allvar förbättra situationen nu. Drunkningsolyckor skördar offer i samtliga åldrar och samhällsskikt, många blir hjärnskadade för livet och familjer och närstående drabbas hårt.

Bär i minnet att bakom varje siffra i årsrapporten vilar ett öde som är svårt att överskåda. Inget kan kompensera för den förlust och det lidande som anhöriga i offrens omgivning får utstå. Men med lärdom och ödmjukhet kan vi lära av det som inträffat, och därigenom minns vi alla de som förolyckats.

Det är hög tid att visa beslutsamhet från högsta nivå för ett Sverige fritt från drunkning!

Läs årsrapporten i sin helhet på Svenska Livräddningssällskapets hemsida

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Presskontakt

Mikael Olausson

Mikael Olausson

Presskontakt Områdesansvarig Vattensäkerhet och statistik 0769411465

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma