Gå direkt till innehåll
Svenska Livräddningssällskapets preliminära rapport för omkomna vid drunkningsolyckor juni 2022

Pressmeddelande -

Svenska Livräddningssällskapets preliminära rapport för omkomna vid drunkningsolyckor juni 2022

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 14 personer förolyckades under juni 2022, jämfört med 23 personer 2021. Totalt har 24 personer omkommit vid drunkningsolyckor 2022, samma period 2021 omkom 50 personer. 

Sammanfattning 

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor för juni 2022 sticker inte ut nämnvärt vid en jämförelse med medeltalet för 2000-talet (15 personer). Men vid en jämförelse med föregående år är antalet omkomna personer signifikant lägre, och fram till midsommarhelgen vara antalet omkomna mycket lågt. Tyvärr bryts utvecklingen i och med högsommarvärmen som sammanfaller med midsommarhelgen och sedan dess parkerat över landet. Månadens 24 första dagar notera 6 omkomna, resterande sex dagar noterar 8 omkomna. 13 personer är män varav 9 personer är över 60 år. Noterbart är att två personer är 3 respektive 4 år. Sex händelser inträffar i samband med bad, fem i samband med fritidsbåt och tre övrigt, det vill säga en händelse som förekommer sällan eller inte går att klarlägga.

Ackumulerat antal omkomna för 2022, trots den dystra avslutningen i juni, får ändå betraktas som en utveckling i rätt riktning, med det lägsta antalet för hela 2000-talet och 18 personer färre än snittet för juni månad (42 personer). Bakgrunden till det låga antalet omkomna i drunkningsolyckor kan sannolikt i stor utsträckning härledas till gynnsamma väderförhållanden; stabila isar, snabb islossning, kall vår m.m. snarare än strukturella förändringar i skyddet mot olyckor i, på och vid vatten på kommunal nivå. Även om många goda insatser vidtas runt om i landet är det allt för fragmentariskt för att kunna peka på en effekt på samhällsnivå. 

SOS Alarm bekräftar utvecklingen utifrån inkomna larm till 112 om drunkningshändelse. Maj och juni 2022 inkom 247 larm, att jämföra med 328 för samma period 2021. För hela 2022 (1/1‑30/6) har 493 drunkningshändelser larmats till SOS Alarm att jämföra med 704 för samma period 2021.

Grafen ovan redogör data för hela veckor, bortsett från vecka 26 där data är bruten per den 30 juni.

Fokusområden
Svenska Livräddningssällskapet och SOS Alarm menar att de flesta drunkningsolyckorna är möjliga att förebygga. Nedan några extra prioriterade områden som kan leda till ökad säkerhet i, på och vid vatten.

· Barndrunkningar
Inga barn ska behöva befinna sig i en situation som medför livsfara. När vatten och barnaktiviteter kombineras behöver särskilda åtgärder vidtas. De två drunkningshändelserna som inträffar i juni där barn är inblandade är förmodligen samtliga ett resultat av; bristfälliga, rutiner, underskattande av drunkningsförloppets hastighet och frånvaro av vuxen närvaro. För att motverka drunkningsolyckor där barn är drabbade krävs särskilda åtgärder som fokuserar på: utökade riskanalyser av verksamheten/aktiviteten, inrättande av barriärer som skyddar barnet från tillgång till vattnet och ständig vuxen närvaro.

· Riskanalys av landets friluftsbad och vattennära stråk
För att främja ett tryggare badbesök och förebygga att olyckor inträffar samt önskade åtgärder för att avhjälpa när olyckan är framme behöver informationen på landets friluftsbad och vattennära stråk förstärkas. För att få kunskap om vilken typ av budskap riktade till allmänheten, krävs kännedom om lokala förutsättningar. En kartläggning av befintliga faror och en riskvärdering är helt nödvändigt för att över huvud taget kunna fullfölja sitt ansvar.

· Farbara räddningsvägar – en förutsättning för räddningstjänsten.
När drunkningshändelsen är ett faktum och SOS Alarm larmat ut räddningstjänsten, är det viktigt att räddningstjänstensfordon kan ta sig fram till stranden så fort och smidigt som möjligt. Tyvärr hindras ofta framkörning av felparkerade bilar som blockerar räddningsvägen. Detta kan hindra och förlänga insatstiden, tid som tas från avhjälpande insats. Detta kan vara skillnaden på liv och död.

· Ladda ned 112-appen
Med SOS Alarms app får du information snabbt om händelser som inträffar i ditt närområde så att du kan känna dig tryggare och för att kunna undvika direkt eller indirekt fara. Du kan även ringa 112 och automatiskt dela din aktuella position genom appen.

Svenska Livräddningssällskapet har en Nollvision där ingen ska drunkna och en mission att alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet. Drunkning är en kraftigt underskattad folkhälsoutmaning som med relativt enkla åtgärder går att förhindra. Tre nivåer som delvis är lagstadgade och högst relevanta är: 1) förstärkt information om främjande, förebyggande och avhjälpande karaktär i kombination med tidigt larm till 112, 2) livräddningsutrustning i skälig omfattning samt 3) bemanna friluftsbad med livräddare eller strandvärdar med förmåga att stötta allmänheten med tips och råd samt utgöra räddningstjänstens förlängda arm och utföra livräddande första hjälpen såväl i vattnet som på land.

Ytterligare information

Mikael Olausson 0769-41 14 65

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSB:s IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkningsolyckor i Sverige samt svenska medborgare utomlands - exklusive suicid.


Ämnen

Kategorier


Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Genom att förmedla kunskap om vattensäkerhet minskas antalet drunknade och vi leds av år vision; NOLL drunknade.

Vi består av 19 självständiga regionförbund, 10 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Presskontakt

Mikael Olausson

Mikael Olausson

Presskontakt Områdesansvarig Vattensäkerhet och statistik 0769411465

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma