Pressmeddelande -

Värmepumparnas skadefrekvens åter i fokus

Återigen har Folksam publicerat sin skaderapport på värmepumpar. Vid en första anblick verkar skadefrekvensen ökat något efter en minskning de senaste åren, men statistiken har många brister vilket gör den svårbedömd. Oavsett vad som verkligen gäller så finns det ingen anledning att slå sig till ro med nuvarande kvalitet. För att upprätthålla vårt goda rykte måste vi i branschen bli ännu bättre.

Branschen har de senaste åren haft en kraftig försäljningsökning, idag sitter det en värmepump i ca 45%(1) av de svenska småhusen. Värmepumpar använder till stor del förnyelsebar energi och bidrar till ett effektivare energiutnyttjande. Tekniken intar en central roll i arbetet för ett uthålligt energisystem. Därför är den här typen av rapport ett viktigt instrument för att sätta press på branschen att ytterligare höja kvaliteten på produkterna, såväl vid inköp av komponenter samt hela vägen fram till installation och service

Stämmer uppgifterna i rapporten

Den av Folksam framtagna rapporten är inte tydlig i alla sina delar, bland annat är det viktigt att påtala att de i sin rapport multiplicerat samtliga skador och belopp med fyra. Detta grundar sig på bedömningen att de i dagsläget har en marknadsandel på ca 25 %. Det finns naturligtvis en osäkerhet förknippat med detta sätt att räkna som måste tas i beaktande.

Hur ser skadefrekvensen egentligen ut.

SVEP samlar in statistik på värmepumpförsäljningen. Då försäljningsvolymen av luft/vatten-, vätska/vatten- samt frånluftsvärmepumpar under perioden 2003-2007 (fem år) ställs i relation till antalet skador under 2007 uppgår skadefrekvensen till ca 1,2 % (Antalet skador baseras på Folksams statistik då åtgärd vidtagits inom 0-5år). För att få ett begrepp om hur pass allvarliga problemen är med värmepumpar måste skadorna sättas i relation till skadefrekvenser inom andra produktgrupper. I jämförelse med Länsförsäkringars maskinskaderapport för bilar(2) framgår att skadefrekvensen på värmepumpar ligger i paritet med skadefrekvensen på bilar. Att då, som Folksam gör, hänga ut värmepumpbranschen som en industri med dålig kvalité är inte rättvisande, därmed inte sagt att det finns områden där förbättringar inte kan göras.

Även försäkringsbolagen måste ta ansvar

Försäkringsbranschen borde ställt hårdare krav på att installationen måste göras av ackrediterat företag. Tidigare har konsumenter kunnat köpa en billig produkt med bristande kvalitet samt installerat den själv och vid skada fått en ny kvalitetsprodukt med installation inkluderad via sin försäkring. Det har dock med ny lagstiftning blivit olagligt att installera luft/luftvärmepumpar själv. Detta kommer med all säkerhet ge ett positivt genomslag på skadefrekvensen inom segmentet.

Sätt skadekostanden i perspektiv

För att få lite perspektiv på skadekostnaderna bör vi även ställa dessa i relation till den nytta värmepumparna gör. Om vi jämför kostnaden för alla skador på värmepumpar med den totala besparingen i form av minskade uppvärmningskostnader så utgör skadekostnaden mindre än 1% av hushållens besparing.

1, Källa: Villapanelen, Vi i Villa III, Aug 08

2, Källa: http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/press_och_media/fran_lf_gruppen/Documents/Maskinskaderapport.pdf

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Pressansvarig: Anne-Lee Bertenstam, anne-lee.bertenstam@svepinfo.se

08-522 275 05

VD: Martin Forsén, martin.forsen@svepinfo.se

08-522 275 02

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • värmepumpar
  • folksam rapport

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Kontakter

Anne-Lee Bertenstam

Presskontakt Teknisk informatör 08-522 27505